Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

8.1

Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy Dobre Miasto

zakończony     od: 2016-12-30 do: 2017-02-28
Wyniki naboru

12 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-004/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat B).

Etapy oceny projektów
Komunikaty
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Zmiana Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Schemat B odnośnie projektu Gminy Dobre Miasto pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a”, umieszczonego w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji RPO WiM 2014-2020 dotyczy aktualizacji Załącznika nr 16 Regulaminu Komisji Oceny Projektów.

Zmiana polega na uszczegółowieniu zapisów dotyczących dokonywania oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników (§ 7 ust. 3 Regulaminu KOP) oraz zasad dokonywania oceny wniosków on-line (§ 7 ust. 4 Regulaminu KOP).

 

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy Dobre Miasto

Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-004/16

Termin, od którego można składać wnioski

30 grudnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 lutego 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do wyczerpania środków

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowanenastępujące typy projektów:

Uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodne z poniższym zakresem, tj.:

 

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych ((w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:

  • przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
  • zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);

budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru i oceny

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 060 605,33 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu naboru i oceny.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

Lub

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl

Telefony: 89 521 96 72

89 521 96 44

89 521 96 46

89 521 96 47

       89 521 96 48

Pliki do pobrania

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych

2016-12-23

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-12-23

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-12-23

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-12-23

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-12-23

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania załączników analiza ekonomiczna

2016-12-23

Załącznik nr 4 Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych

2016-12-23

Załącznik nr 5 Karta z definicjami wymogów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych

2016-12-23

Załącznik nr 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych - wersja nieedytowalna

2016-12-23

Załącznik nr 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych - wersja edytowalna

2016-12-23

Załącznik nr 7 Wzór Karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych (obligatoryjnych)

2016-12-23

Załącznik nr 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych (obligatoryjnych)

2016-12-23

Załącznik nr 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych (obligatoryjnych)

2016-12-23

Załącznik nr 10 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów pozakonkursowych

2016-12-23

Załącznik nr 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów pozakonkursowych

2016-12-23

Załącznik nr 12 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-12-23

Załącznik nr 12.1 Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

2016-12-23

Załącznik nr 13 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów pozakonkursowych

2016-12-23

Załącznik nr 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów pozakonkursowych

2016-12-23

Załącznik nr 15 Lista sprawdzająca w zakresie spójności i poprawności sporządzenia Programu rewitalizacji

2016-12-23

Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Projektów Pozakonkursowych - obowiązuje od 21 marca 2017 r.

2017-03-21

Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Projektów Pozakonkursowych - wersja archiwalna

2016-12-23

Załącznik nr 17 Lista Sprawdzająca do umowy o dofinansowanie projektu

2016-12-23

Załącznik nr 18 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-12-23

Załącznik nr 19 Wzór Aneksu do Umowy o dofinansowanie

2016-12-23

Załącznik nr 20 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-12-23

Dokumentacja konkursowa zip

2017-01-03

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS