Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.1

Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy

zakończony     od: 2017-01-09 do: 2017-01-20

Wstępna informacja o naborze

Nabór dotyczy projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w ramach Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Konkurs nr RPWM.10.01.00-IP.01-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

9 stycznia 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

20 stycznia 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

w poniedziałek w godzinach: 8.00–16.00

od wtorku do piątku w godzinach: 7.30–15.30

Sposób składania wniosku

Procedura składania wniosków o dofinansowanie projektów opisana została w Rozdziale I ogłoszenia o naborze.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane tylko instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) z wyłączeniem robót publicznych. 

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów opisane zostały w rozdziale III ogłoszenia o naborze.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

58 971 326,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla naboru projektów w trybie pozakonkursowym nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie udziela Zespół ds. Informacji i Promocji, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie pod numerami telefonów:

  • 89 522 79 55
  • 89 522 79 65

 

a także w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS