Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.2

Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe, subregion elbląski

zakończony     od: 2017-02-27 do: 2017-03-09
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 29. roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących w subregionie elbląskim – konkurs numer RPWM.10.02.00-IP.01-28-002/17 (Oś 10, Działanie 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014–2020).

 

Konkurs otwarty, w ramach którego zaplanowano dwie rundy naboru wniosków, przy czym organizacja II rundy uzależniona będzie od dostępności alokacji po rozstrzygnięciu I rundy. Informacja o stopniu wykorzystania alokacji na konkurs w wyniku rozstrzygnięcia I rundy zostanie podana do publicznej wiadomości, a nabór w ramach kolejnej rundy zostanie ogłoszony co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem. Planowane terminy naborów określono w Regulaminie konkursu.

Termin, od którego można składać wnioski

27 lutego 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

09 marca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2016 roku

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

I piętro, pokój 116

w poniedziałki w godzinach: 8.00–16.00

od wtorku do piątku w godzinach: 7.30–15.30.

Sposób składania wniosku

Wnioski należy składać w terminie od 27 lutego 2017 r. do 9 marca 2017 r. za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 (LSI MAKS 2) dostępnego pod adresem: 

oraz

w wersji papierowej wydrukowanej z systemu LSI MAKS 2 (1 egzemplarz) – osobiście, kurierem lub pocztą niezwłocznie po złożeniu wersji elektronicznej.

Procedurę składania wniosków można znaleźć w podrozdziale 1.5 Regulaminu konkursu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Wniosków nie mogą składać osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe programy aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia uwzględniające instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania zatrudnieniowe i usługi rynku pracy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej.

Projekty w zakresie aktywizacji zawodowej obejmują wszystkie niezbędne dla danego uczestnika formy pomocy mające na celu poprawę jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskanie zatrudnienia, w tym:

  1. wsparcie polegające na określeniu drogi rozwoju zawodowego, tj. identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowanie lub aktualizacja dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania (lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję), doradztwo i poradnictwo zawodowe adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb, lub pomoc w znalezieniu pracy, czyli pośrednictwo pracy,
  2. wsparcie umiejętności miękkich w formie szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze, mające na celu zlikwidowanie barier uniemożliwiających wejście na rynek pracy,
  3. wsparcie ukierunkowane na podniesienie lub zdobycie nowych umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji lub zdobycie nowego doświadczenia zawodowego, w tym staże i praktyki zawodowe, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia.

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji są w podrozdziale 1.4 Regulaminu konkursu

 

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 5 Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 810 256,67 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

 

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku można uzyskać:

  • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, pok. 1, I piętro
  • telefonicznie pod numerami: 89 522 79 55 lub 89 522 79 65
  • mailowo pod adresem: d.kalski@up.gov.pl

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-01-26

Wzór umowy o dofinansowanie

2017-01-26

Wzór wniosku o dofinansowanie

2017-01-26

Pełna dokumentacja zip

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.