Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.5

Poddziałanie 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

zakończony     od: 2017-03-30 do: 2017-04-19
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Informacje
Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Na podstawie Uchwały nr 9/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk z 24.06.2016 r. oraz pkt. 3.6.2 Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/17 w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Związek ZIT MOF Ełk ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk, w ramach ww. konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 
Poddziałanie RPO WiM 2014-2020: Poddziałanie 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk
 
Nr konkursu: RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/17
 
Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk: 6 – 27 marca 2017 r.
 
Sposób i miejsce składania wniosków:
 1. wypełniony wniosek o wydanie rekomendacji (załącznik nr 1),
 2. oświadczenie Związku ZIT MOF Ełk (załącznik nr 2; Wnioskodawca wypełnia jedynie punkty „nazwa podmiotu oraz jego status prawny”, „tytuł projektu”, „krótki opis projektu”)
należy złożyć w formie papierowej, osobiście lub pocztą w terminie określonym w ogłoszeniu, w Biurze Związku ZIT MOF Ełk, przy ul. Małeckich 3 lok 12 lub w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (decyduje data wpływu; wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane).
 
Sposób rozstrzygnięcia: wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dot. zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 nastąpi na podstawie procedury przyjętej Uchwałą nr 9/2016 Związku ZIT MOF Ełk z  24.06.2016 r.
 
Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184, e-mail: zit@um.elk.pl .
 
Więcej informacji: bip.elk.warmia.mazury.pl

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach:

Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,

Poddziałania: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk.

TYP projektu:

Lokalne działania integracyjne społeczności, sprzyjające włączeniu społecznemu przez realizację usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz, np.:

 • wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji,
 • aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy,
 • udział w rodzinnych piknikach,
 • wspieranie rodzin w ich środowiskach (w szczególności przez usługi streetworkera i animatora).

Konkurs nr RPWM.11.02.05-IZ.00.28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

30.03.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

19.04.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Sytemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do podmiotów takich jak:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
  i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
  (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące
  na podstawie zapisów statutowych działalność
  w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

 

Projekty będą realizowane na terenie MOF Ełku, w skład którego wchodzą: Miasto Ełk i Gmina wiejska Ełk.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Lokalne działania integracyjne społeczności, sprzyjające włączeniu społecznemu przez realizację usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz, np.:

 • wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji,
 • aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy,
 • udział w rodzinnych piknikach,
 • wspieranie rodzin w ich środowiskach (w szczególności przez usługi streetworkera i animatora).

 

Przykładowe działania, jakie można realizować:

 • podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz poprawy przestrzeni publicznych;
 • ułatwienie dostępu do niedrogich i wysokiej jakości usług społecznych;
 • działania na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych, w szczególności biednych i marginalizowanych;
 • realizowanie lokalnych działań z aktywnym udziałem społeczności (podejmowanie działań o charakterze środowiskowym i integracyjnym, organizowanie grup inicjatywnych, grup samopomocowych, grup wsparcia);
 • aktywizacja osób nieaktywnych zawodowo, pozostających długotrwale bezrobotnych (z wyłączeniem szkoleń o charakterze zawodowym);
 • działania realizowane metodą streetworkingu i animacji skierowane do osób, w tym dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, realizowane przez liderów młodzieżowych i pedagogów ulicznych;
 • poradnictwo prawne, psychologiczne, obywatelskie i psychospołeczne prowadzące do integracji społecznej;
 • kształtowanie pozytywnych relacji społecznych, animowanie środowisk lokalnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 178 481,41 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

      ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512-54-82

89 512-54-83

89 512-54-85

89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Biuro Regionalne w Elblągu,

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

55 620-09-13

55 620-09-14

55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Biuro Regionalne w Ełku

ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

87 734-11-09

87 734-11-10

87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Pytania można kierować także do pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Biura Planowania i Naboru Wniosków

tel.:  89 51 25 542

faks: 89 51 25 509

mail: naboryrops@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2017-02-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.