Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.4

Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 – subregion ełcki

zakończony     od: 2017-05-10 do: 2017-06-20
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy o wydłużeniu do 20 czerwca 2017 r. terminu naboru wniosków.

 

Regulamin konkursu - obowiązuje od 25.05.2017 r. 

Ogłoszenie o naborze - obowiązuje od 25.05.2017 r.

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 – konkurs numer RPWM.10.04.00-IP.01-28-003/17subregion ełcki (Oś 10, Działanie 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014–2020).

Konkurs otwarty, w ramach którego zaplanowano dwie rundy naboru wniosków, przy czym organizacja II rundy uzależniona będzie od dostępności alokacji po rozstrzygnięciu I rundy. Informacja o stopniu wykorzystania alokacji na konkurs w wyniku rozstrzygnięcia I rundy zostanie podana do publicznej wiadomości, a nabór w ramach kolejnej rundy zostanie ogłoszony co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem. Planowane terminy naborów określono w Regulaminie konkursu.

Termin, od którego można składać wnioski

10 maja 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

20 czerwca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

I piętro, pokój 116

w poniedziałki w godzinach: 8.00–16.00

od wtorku do piątku w godzinach: 7.30–15.30.

Sposób składania wniosku

Wnioski należy składać w terminie od 10 maja 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 (LSI MAKS 2).

oraz

w wersji papierowej wydrukowanej z systemu LSI MAKS 2 (1 egzemplarz) - osobiście, kurierem lub pocztą niezwłocznie po złożeniu wersji elektronicznej.

Procedurę składania wniosków znajdziesz w podrozdziale 1.5 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Wniosków nie mogą składać osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.
  2. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  3. Aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3, będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osobami, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub osobami przebywającymi na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdziesz w podrozdziale 1.4 Regulaminu konkursu.

 

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów znajdziesz w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 720 009,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 25.05.2017 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna obowiązująca do 24.05.2017 r.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku możesz uzyskać:

  • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie,
    ul. Głowackiego 28, pok. 1, I piętro
  • telefonicznie pod numerami: 89 522 79 55 lub 89 522 79 65
  • mailowo pod adresem: d.kalski@up.gov.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze - obowiązuje od 25.05.2017 r.

Ogłoszenie o naborze - wersja archiwalna obowiązujaca do 24.05.2017 r.

Regulamin konkursu - obowiązuje od 25.05.2017 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna obowiązujaca do 24.05.2017 r.

Załączniki do regulaminu

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS