Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 28 kwietnia 2017 r.

  1. Pytanie:

W wytycznych programowych znajdujemy określenie „wydatki poniesione na pakietowanie produktów i usług dotyczących działalności Beneficjenta prowadzonej poza terenem województwa warmińsko-mazurskiego” – to wydatki niekwalifikowalne. Natomiast w regulaminie:

„Działalność beneficjenta/partnera musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta/partnera musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Warunek nie będzie spełniony w przypadku prowadzenia działalności/lokalizacji siedziby lub oddziału w tzw. wirtualnym biurze”.

Czy w przypadku, gdy konsorcjum 2 firm, które posiadają siedzibę/oddział na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wnioskują o pakietowanie usług, które będą świadczone na terenie UE, to czy taki projekt i wydatki w nim poniesione będą uznane za kwalifikowalne?

Albo wprost zapis o niekwalifikowalności wydatków: „wydatki poniesione na pakietowanie produktów i usług dotyczących działalności Beneficjenta prowadzonej poza terenem województwa warmińsko-mazurskiego” dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy siedziba i oddział są inne niż województwo warmińsko-mazurskie?

Odpowiedź:

Wydatki poniesione w ramach Działania 1.4.2 schemat B na pakietowanie produktów i usług są kwalifikowalne, gdy świadczone są (np. sprzedaż) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Natomiast odbiorcą usług czy produktów mogą być firmy czy osoby spoza obszaru działania. Wszelkie wydatki w ramach projektu muszą dotyczyć  działalności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, np. zakupione do firmy oprogramowanie komputerowe może być zainstalowane tylko na komputerze w siedzibie firmy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

2. Pytanie:

W kryteriach obligatoryjnych specyficznych znajduje się „Handel elektroniczny” ze względu na specyfikę usług najlepszą metodą sprzedaży jest sprzedaż bezpośrednia oczywiście przedsiębiorca nie widzi przeszkód, aby taka możliwość sprzedaży była również uwzględniona w projekcie to kryterium nie jest punktowane jednak będzie w związku z powyższym stanowiło niewielki element całości i zostanie ocenione w Biznes Planie. Proszę o podpowiedź co autor miał na myśli pisząc handel elektroniczny – czy gdzieś w dokumentacji znajduje się szerszy opis tej definicji? I czy dobrze rozumujemy, iż we wniosku mamy założyć zakup usług polegających na stworzeniu systemu do sprzedaży elektronicznej i tym samym spełnimy to kryterium. Projekt zakłada pakietowanie usług, które w pozostałych kryteriach mogą uzyskać wysoką ilość punktów.

 

Odpowiedź:

w ramach KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH SPECYFICZNYCH (Obligatoryjnych)* kryterium nr 3 to:

„Handel elektroniczny – Wnioskodawca założył, że sprzedaż planowanego do utworzenia w ramach realizacji projektu pakietu produktów/ usług odbywać się będzie również poprzez handel elektroniczny (e-commerce) . Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania dofinansowania.

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub „nie”.

W definicji znajduje się przypis nr 2 dot. handlu elektronicznego:

„Handel elektroniczny  obejmuje transakcje, które dokonywane są poprzez sieci oparte na protokole IP. Towary i usługi zamawiane są w trybie bezpośrednim (on-line), natomiast dostawa oraz płatność może odbywać się w sieci lub poza nią. Z e-commerce wyłączone są zamówienia złożone przez telefon, fax lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (definicja Głównego Urzędu Statystycznego).”

 

 

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS