Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.4.1

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (2 typ) CKZiU: żywność wysokiej jakości, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-004/17

zakończony     od: 2017-06-29 do: 2017-07-31
Komunikaty

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 informuję, iż w odpowiedzi na konkurs RPWM.02.04.01-IZ.00-28-004/17 oraz RPWM.02.04.01-IZ.00-28-005/17 nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu.

Pytania i odpowiedzi
Komunikaty

Informujemy, że 26.06.2017 r. został zmieniony Regulamin konkursu i załącznik nr 7 do Regulaminu (Wzór umowy).

Uzasadnienie zmian:

Zmiany zapisów Regulaminu konkursu wynikają z konieczności monitorowania na etapie wdrażania projektu horyzontalnego wskaźnika produktu: ,,Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)”, a tym samym uwzględnienia go wśród wskaźników horyzontalnych produktu ujętych w przedmiotowym Regulaminie konkursu i wynikających ze znowelizowanych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów obowiązujących od dnia 18 maja 2017 r. 

Konieczność aktualizacji załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu (Wzoru umowy o dofinasowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020) jest wynikiem zakończenia prac Departamentu Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nad ostatecznym kształtem ww. wzoru, który został zaopiniowany pod względem formalno-prawnym 14 czerwca 2017 r.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od 26.06.2017 r.

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego,
Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (2 typ) CKZiU: żywność wysokiej jakości

 

Konkurs numer RPWM.02.04.01-IZ.00-28-004/17  

Termin, od którego można składać wnioski

29 czerwca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 lipca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2, za pomocą funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Tworzenie i/lub rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego lub innych jednostek organizacyjnych realizujących tego samego typu zadania odbywa się w szczególności poprzez:

  1. przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;
  2. wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

 

Działania wymienione w lit. a) będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w lit. b).

 

Konkurs dedykowany wspieraniu inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego: żywność wysokiej jakości.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 584 379,09 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 26.06.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

 Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 26.06.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo uregulowana w rozdziale 15 Ustawy wdrożeniowej. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[1] określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 tej ustawy (art. 64 Ustawy wdrożeniowej). Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów KPA, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminie konkursu.

 

[1] Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16


Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

 

  • W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 97 55 w środę w godz. 10.00-12.00.
  • W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 97 55 od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00.

      Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w systemie LSI MAKS2 (całodobowo) pod linkiem: https://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/pracownik/zgloszenie/create

 

 

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 26.06.2017 r.

2017-06-26

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-05-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS