Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.2.3

6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów – Gmina Gołdap, RPWM.06.02.03-IZ.00-28-005/17

zakończony     od: 2017-05-26 do: 2017-06-30
Informacje
Wyniki naboru
Komunikaty
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne 

Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów (schemat B) Gminy Gołdap

Nabór nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-005/17

Termin, od którego można składać wnioski

26 maja 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 czerwca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2017 roku

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Uzgodnione elementy przedsięwzięć zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW, niezbędne dla rewitalizacji danego obszaru, powiązane z realizowanymi w ramach PI 9b zgodne z poniższym zakresem, tj.:

- Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, w tym:

• Schemat B - zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne (z wyłączeniem Schematu A - określonego w Szczegółowym opisie osi priorytetowych): 

− budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych, punktów i tarasów widokowych, ścieżek dydaktycznych, tras kajakowych, narciarskich, jeździeckich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

− urządzanie i podnoszenie standardu camperowisk i kempingów, zagospodarowanie terenów przybrzeżnych na cele turystyczne, mała infrastruktura żeglarska1, uporządkowanie bindug[1] i małych obozowisk poprzez m.in. budowę, remont pomostów wraz z tworzeniem sezonowych programów sanitarnych, zagospodarowanie terenu (jego uporządkowanie, wyposażenie w infrastrukturę w postaci ławek i stołów, wiat chroniących przed deszczem, koszy na śmieci, tablic informacyjnych).

 

1 Definicja w słowniku terminologicznym w Szczegółowym opisie osi priorytetowych

[1] Definicja w słowniku terminologicznym w Szczegółowym opisie osi priorytetowych

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Sczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru i oceny.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 423 431,92 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu naboru i oceny

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

lub

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Natalia Cieśluk n.ciesluk@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram  m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

Patrycja Lemańczyk p.zalewska@warmia.mazury.pl

Anna Tomporowska a.swiatkowska@warmia.mazury.pl 

Katarzyna Malinowska k.malinowska@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 44

89 521 96 92

89 521 96 48

89 521 96 57

89 521 93 63

        89 521 96 80

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2017-05-25

Wytyczne ministerialne zip

2017-05-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.