Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Kwalifikowalność wydatków związanych z wynagrodzeniami personelu w ramach poddziałania 1.2.2 – 7.07.2017 r.

W odpowiedzi na pojawiające się pytania odnośnie kwalifikowalności wydatków związanych z wynagrodzeniami personelu w ramach poddziałania 1.2.2 schemat C przypominamy, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 przedmiotem wsparcia w ww. schemacie jest zakup usług doradczych, technologii i wiedzy w jednostkach B+R lub od zespołów badawczo-rozwojowych.


Natomiast  w schemacie B (zgodnie z SzOOP) wsparcie jest przeznaczone na finansowanie prac B+R, mogących obejmować prace realizowane przez pracowników firmy i/lub przez zewnętrzny podmiot oferujący usługi B+R/naukowca, której udział jest obligatoryjny. 

W związku powyższym finansowanie prac B+R realizowanych przez pracowników beneficjenta wpisuje się w zakres wsparcia jedynie w ramach schematu B.
Dofinansowaniem w ramach schematu C może być objęty zakup usług, technologii i wiedzy. Oznacza to, że beneficjent zobowiązany jest do wykazania, iż przeprowadził analizę rynku w celu konkurencyjnego wyboru Wykonawcy, spełniającego wymagania określone w kryteriach wyboru projektów.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS