Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.1.2

Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury, nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17

zakończony     od: 2017-08-29 do: 2017-09-28
Wyniki naboru

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania po zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów – zatwierdzon przez Zarząd Województwa 09.04.2020 r.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy o zmianie Ogłoszenia i Regulaminu konkursu w zakresie przesunięcia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z marca 2018 r. na kwiecień 2018 r.

Zmiana terminu wynika z konieczności doręczania pism wzywających Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie oceny formalno-merytorycznej pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz z problemów technicznych z Repozytorium danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które jest narzędziem on-line, służącym do udostępniania ekspertom dokumentów do oceny.

Powyższe zmiany obowiązują od 26.03.2018 r., tj. dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Informujemy o:

1. Zmianie Ogłoszenia i Regulaminu konkursu w zakresie przesunięcia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2018 r. na marzec 2018 r., wynikającego z wydłużenia o 55 dni, tj. z 80 dni na 135 dni od dnia zamknięcia naboru, terminu na weryfikację wymogów formalnych. Zmiana terminu była konieczna z uwagi na dużą ilość naborów na różnych etapach oceny oraz obowiązek doręczania pism wzywających Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie weryfikacji wymogów formalnych pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Z uwagi na wprowadzone zmiany podjęto decyzję o zaktualizowaniu treści Ogłoszenia i Regulaminu konkursu.

2. Zmianie „Wzoru umowy o dofinansowanie projektu” stanowiącego załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu, wynikającej ze zmiany:

 • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020, zwanej dalej ustawą wdrożeniową. Zmiany ustawy wdrożeniowej polegają m.in. na uchyleniu art. 7 dotyczącego możliwości wydawania przez Instytucje Zarządzające wytycznych dotyczących kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego zwanych „wytycznymi programowymi” zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy nowelizującej ustawę wdrożeniową Wytyczne programowe w sprawie kwalifikowalności wydatków do wszystkich działań i poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wydane przez Instytucję Zarządzającą, z dniem 2 grudnia przestają być stosowane.

W związku z powyższym, zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych ograniczeń ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych programowych do Załącznika do umowy o  dofinansowanie projektu – „Zasady kwalifikowalności w ramach Osi Priorytetowej  Kultura i dziedzictwo, Działania 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Wskazania wymaga, iż zmiany powyższe mają wyłącznie charakter „techniczny” i nie nakładają na Wnioskodawcę dodatkowych obowiązków w związku z przygotowaniem i realizacją projektu. Zapisy zawarte w wytycznych programowych, stanowiących załącznik do Regulaminu naboru były znane Wnioskodawcy już w dacie ogłoszenia naboru.

 • zasad oznaczenia projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich od 1 stycznia (akceptacja Karty wizualizacji RPO WiM 2014–2020 przez Ministerstwo Rozwoju). Powyższa zmiana skutkuje obowiązkiem stosowania nowych oznaczeń (logotypów). Do obowiązkowego zestawienia znaków dodano barwy Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku materiałów w wersji pełnokolorowej.
 • wzoru umowy o dofinansowanie polegające na usunięciu zapisów dot. praw autorskich – zapisy nie są adekwatne do rodzaju projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2.
 • zapisów umowy w zakresie poszerzenia katalogu zmian w umowie, które nie wpływają na treść umowy o dofinansowanie i nie wymagają formy aneksu.

3 . Zmianie „Instrukcji zabezpieczania  umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020” stanowiącej załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu, wynikającej ze zmiany wzoru załącznika Instrukcja zabezpieczeń umowy o dofinansowanie projektu (w zakresie wysokości kwoty od której ustanawiane jest drugie prawne zabezpieczenie należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu – dwa zabezpieczenia spośród wskazanego katalogu, w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania przekracza 10 000 000,00 zł).


Zmiany obowiązują od od 27.02.2018 r., tj. dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Informujemy o wydłużeniu terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków o kolejne 5 dni.

Wydłużyliśmy o kolejne 10 dni termin weryfikacji wymogów formalnych.

Termin przewidziany w Regulaminie konkursu na weryfikację wymogów formalnych wniosków wymaga wydłużenia łącznie o 50 dni tj. z 80 dni na 130 dni od dnia zamknięcia naboru.

Informujemy o zmianie terminu weryfikacji wymogów formalnych w konkursie nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17.

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków o kolejne 10 dni.

Informujemy o zmianie terminu weryfikacji wymogów formalnych. 

Zmiany Regulaminu ww. konkursu dotyczą wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków o 30 dni. 

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Czy w ramach poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury istnieje możliwość dofinansowania projektów polegających na organizacji festiwali, wystaw, imprez wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (same środki trwałe bez robót budowlanych)?

Odpowiedź 2

Możliwość dofinansowania projektów polegających na organizacji wydarzeń kulturalnych istnieje w ramach 3 typu projektu w ramach poddziałania 6.1.2. Instytucje kultury. Zgodnie z SZOOP Kultura i dziedzictwo wsparcie dotyczy miejsc promocji kultury, tzn. infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw, wydawnictw, itp. Równocześnie zapisy wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków przyjętych dla konkursu nr RPWM. 06.01.02-IZ.00-28-003/17 (podrozdział 5.1.,punkt 2.) wskazują, że za kwalifikowalne uznaje się „Wydatki na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury będącej przedmiotem projektu zgodnej z typami przedsięwzięć określonymi w SZOOP”. Biorąc powyższe pod uwagę, projekty obejmujące zakup wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych (bez robót budowlanych) nie wpisują się w warunki wsparcia tego typu projektów.

 

Pytanie 2

Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, to czy taki zakres projektu miałby być realizowany w ramach 2 typu projektu: Wsparcie instytucji kultury na rzecz włączenia ich w tworzenie produktów turystycznych i oferty wypoczynkowo-turystycznej, wzmocnienia ich funkcji regionotwórczej, czy w ramach 3 typu: Wsparcie miejsc promocji kultury (wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw, wydawnictw, itp.?

Proszę również o wyjaśnienie zapisu zawartego w 2 typie projektu dotyczącego „oferty wypoczynkowo-turystycznej”. Wnioskodawcy kierując swoje zapytania niejednokrotnie w swoich zakresach rzeczowych projektu wskazują rozbudowę instytucji kultury w celu utworzenia bazy noclegowej bądź gastronomicznej.

Wobec powyższego proszę o informację czy proponowany przez wnioskodawców zakres rzeczowy wpisuje się w pojęcie ”oferty wypoczynkowo-turystycznej”?

Odpowiedź 2

Pojęcie oferty wypoczynkowo-turystycznej zawarte w 2 typie projektu poddziałania 6.1.2. odnosi się stricte do oferty kulturalnej budującej tożsamość regionalną w województwie, świadczonej przez instytucje kultury. Zgodnie z limitami i ograniczeniami w realizacji projektów określonymi w SZOOP Kultura i dziedzictwo „w przypadku instytucji kultury, dofinansowanie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia, których realizacja umożliwi włączenie nowej/ utrzymanie istniejącej oferty kulturalnej w wachlarzu produktów turystycznych województwa”.

Baza noclegowa i gastronomiczna nie wpisuje się w pojęcie oferty wypoczynkowo-turystycznej opisanej w powyższym kontekście i nie powinna zostać uznana za kwalifikowalną.

Pytanie 1

Czy instytucja kultury województwa warmińsko-mazurskiego, która jest współprowadzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego oraz Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może składać wniosek w ramach konkursu 6.1.2. Niepokoi mnie zapis w  paragrafie 4 pkt. 15 regulaminu
Odpowiedź1

Z przytoczonego ograniczenia, wymienionego w §4 ust. 15 Regulaminu wynika, że instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez wymienione w nim podmioty nie mogą ubiegać się o dofinasowanie w ramach RPO, gdyż dla nich wsparcie przewidziano w ramach PO IiŚ:

„Projekty  realizowane  przez  instytucje  kultury  (państwowe  oraz  współprowadzone  przez  Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN (chyba, że zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego stanowią inaczej) mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w ramach PO IiŚ”.

Pytanie 2

Jednym z Kryteriów merytorycznych jest analiza popytu. Wg ‘DEFINICJI KRYTERIUM”. Ocenie będzie podlegać prognozowany wzrost popytu na usługi produkowane przez zrealizowany projekt. Wzrost popytu należy wyliczyć odejmując od liczby osób korzystających z oferty instytucji (beneficjenta projektu) w ciągu pełnego roku po realizacji projektu – liczbę osób korzystającą z oferty instytucji (beneficjenta projektu) w ciągu ostatniego pełnego roku przed realizacją projektu. Przeprowadzona analiza popytu wykazuje zapotrzebowania na dany projekt, poprzez oszacowanie na bazie wiarygodnych źródeł szacowanej liczby dodatkowych odwiedzających. Analiza popytu została przeprowadzona w sposób poprawny i jest wiarygodna, wnioski poparte są wynikami badań zewnętrznych (ankiety lub inny rodzaj badań wykonane przez firmę zajmująca się badaniem rynku). Wynikiem analizy powinna być wartość większa od zera. Uzyskane wyniki dla projektów w ramach danego konkursu spełniających powyższe warunki zostaną uszeregowane malejąco.

Czy w związku z tym zapisem taką Analizę może przygotować Beneficjent czy tylko określona firma?

Odpowiedź 2

 Powyższe badanie/ analizę popytu może przeprowadzić sam Wnioskodawca (ankieta) lub zlecić wykonanie firmie zajmującej się badaniem rynku.

Analizę popytu należy przeprowadzić w Studium Wykonalności, dlatego przy jej sporządzaniu należy również wziąć pod uwagę zapisy Instrukcji sporządzania studium wykonalności, szczególnie, punkt 1.2 Analiza celów projektu:

„Analiza popytu identyfikuje i ilościowo określa społeczne zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji. W jej ramach należy uwzględnić zarówno bieżący (w oparciu o aktualne dane), jak również prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne). Należy uzasadnić, na jakiej podstawie określono wielkość popytu (np. doświadczenia z przeszłości projektodawcy, doświadczenia z podobnych inwestycji po realizacji działań o podobnym zakresie). Wielkość popytu zawsze będzie wynikiem sposobu realizacji celów projektu, dlatego może on być różny w zależności od przyjętego wariantu realizacji projektu. Jednak kluczowe znaczenie dla popytu ma osiągnięcie zaplanowanych celów. To od ich realizacji zależy, czy użytkownicy będą chcieli korzystać z rezultatów projektu. (…)

Pytanie 3

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu ( §4 ust. 12) „W przypadku projektów polegających na organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak festiwale, wystawy, wsparcie otrzymają wydarzenia, które przekładają się na efekty gospodarcze regionu i tylko takie, w których partnerami finansowymi będą przedsiębiorcy. Ponadto na projekty obejmujące wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych zostanie przeznaczone maksymalnie 10% środków alokowanych na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach PI 6c “.

Czy jako wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych (festiwal filmowy, festiwal piosenki filmowej) zaliczyć można zakup nagłośnienia i projektora do kina? Czy wówczas projekt będzie wpisywał się w Typ 1 Rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury by dostosować je do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, starodruków itp. i projekt będzie spełniał założenia konkursu? Tu jak najbardziej partnerami finansowymi będą przedsiębiorcy.

Odpowiedź 3

Organizację festiwalu można sfinansować wyłącznie w Typie 3, jednak projekt nie może polegać tylko na organizacji festiwalu, gdyż głównym założeniem tego typu projektów jest przede wszystkim interwencja w infrastrukturę:  „Wsparcie miejsc promocji kultury (wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw wydawnictw, itp.)”, a więc festiwal można zorganizować niejako „przy okazji”.

Z ograniczenia, (§4 ust. 12 Regulaminu), wynika, że na projekty wymienione w Typie 3, nie można przeznaczyć więcej niż 10% alokacji Działania 6.1, tj. 3 900 000 EUR, jest z tym również związane inne ograniczenie wymienione w §4 ust. 5 Regulaminu: „Projekty obejmujące wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych - maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla projektu nie może przekroczyć 4 mln PLN”.
Odnosząc się do kwestii zakupu nagłośnienia i projektora informuję, że nie jest to wparcie infrastruktury tylko zakup wyposażenia, a więc jest to tylko element projektu, który można by zakwalifikować wyłącznie w przypadku wsparcia w infrastrukturę na cele organizacji wydarzeń kulturalnych.

Ponadto informuję, że Typ 1 dotyczy kompleksowych projektów polegających na: „Rozbudowie, modernizacji (w tym przebudowie) instytucji kultury by dostosować je do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, starodruków itp.”, więc również nie można realizować tu projektu polegającego wyłącznie na zakupie wyposażenia. Jednocześnie nie można połączyć elementów kwalifikujących się w Typie 1 oraz w Typie 3, ponieważ projekty realizowane w ramach tych typów mają inny charakter.

 

Czy w ramach poddziałania 6.1.2 Jednostka samorządu terytorialnego – gmina, może uzyskać dofinansowanie na przebudowę istniejącego amfiteatru, wartość projektu około 2 mln złotych, Typ projektu: 3. Wsparcie miejsc promocji kultury (wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw wydawnictw, itp.)?

Projekt przebudowy istniejącego amfiteatru w którym beneficjentem będzie jst kwalifikuje się do wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury, w typie projektu „Wsparcie miejsc promocji kultury (wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw wydawnictw, itp.)”.

Należy jednak pamiętać, że aby projekt otrzymał dofinasowanie musi spełnić wszystkie wymogi określone w Regulaminie konkursu oraz jego załącznikach, a także uzyskać odpowiednią liczbę punktów. 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury,

Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury

Nabór nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 

Termin, od którego można składać wnioski

29.08.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28.09.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

poniedziałek w godzinach 8:00 do 16:00

wtorek - piątek w godzinach od 7:30 do 15:30
(tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego)

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”. 

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • instytucje kultury;
 • jednostki administracji rządowej;
 • państwowe jednostki budżetowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego priorytetu wspierane będą:

 1. Rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury by dostosować je do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, starodruków itp.;
 2. Wsparcie instytucji kultury na rzecz włączenia ich
  w tworzenie produktów turystycznych i oferty wypoczynkowo-turystycznej, wzmocnienia ich funkcji regionotwórczej;
 3. Wsparcie miejsc promocji kultury (wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw wydawnictw, itp.)
 4. Inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką (wyłączanie jako integralny element projektów infrastrukturalnych opisanych powyżej);
 5. Wsparcie rozwoju centrów/punktów informacji kulturalnej (wyłącznie jako integralny element projektów infrastrukturalnych opisanych powyżej).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

38 433 025,55 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 26.03.2018 r.

Regulamin naboru – wersja archiwalna (27.02.2018–25.03.2018)

Regulamin naboru – wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 27.02.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu konkursu i oceny.

Pytania i odpowiedzi

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,

Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,

Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

lub 

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Natalia Cieśluk n.ciesluk@warmia.mazury.pl

Patrycja Lemańczyk p.zalewska@warmia.mazury.pl

Katarzyna Malinowska k.malinowska@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 44

89 521 96 92

89 521 96 48

89 521 96 57

89 521 96 80

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 26.03.2018 r.

2018-03-28

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-03-01

Instrukcja sporządzania studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 - wersja edytowalna

2017-09-20

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-07-25

Wytyczne ministerialne zip

2017-09-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.