Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu wraz z załącznikami – 17.08.2017 r.

Przyczyną zmian Regulaminu konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/17 jest nowelizacja Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), zwanej dalej ustawą wdrożeniową.

Zmiany ustawy wdrożeniowej polegają, m.in. na uchyleniu art. 7 dotyczącego możliwości wydawania przez Instytucje Zarządzające wytycznych dotyczących kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego, zwanych „wytycznymi programowymi”, zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi. Instytucja Zarządzająca wydała Wytyczne programowe w sprawie kwalifikowalności wydatków do wszystkich działań i poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienionej ustawy wdrożeniowej przestaną być stosowane.

W związku z powyższym, zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych w zakresie ograniczeń ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych programowych do § 4 Przedmiot konkursu – Limity i ograniczenia w realizacji projektów oraz § 16 Kwalifikowalność wydatków ww. Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów.

Wskazania wymaga, iż zmiany powyższe mają wyłącznie charakter „techniczny” i nie nakładają na wnioskodawców dodatkowych obowiązków w związku przygotowaniem i realizacją projektów. Zapisy zawarte w wytycznych programowych, stanowiących załącznik do Regulaminu konkursu, były znane Wnioskodawcom w dniu ogłoszenia konkursu.

Ponadto wydłużony został etap weryfikacji wymogów formalnych z 80 dni na 200 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru oraz zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na marzec 2018 r. Zmiany wynikają z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nieterminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian. Zmiany obowiązują od 16.08.2017 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-08-17

Wzór listy sprawdzającej (załącznik 9)

2017-08-17

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS