Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana załączników do Regulaminu konkursu – 14.09.2017 r.

Informujemy, że zmianie uległy załączniki do regulaminu konkursu ogłoszonego 18 sierpnia 2017 r.

Zmiany dotyczą:

Wzoru umowy o dofinansowanie projektu RPO WiM 2014-2020 oraz Wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014-2020.

W przypadku Wzoru umowy o dofinasowanie projektu RPO WiM 2014-2020, konieczność wprowadzenia zmian do ww. załącznika jest konsekwencją opracowania przez Instytucję Zarządzającą RPO nowych zapisów we wzorze umowy obowiązującym w konkursach w Programie Regionalnym. Z uwagi na fakt, iż WUP jako IP jest zobowiązany do stosowania minimalnego wzoru umowy, jaki otrzymuje z IZ, zmieniono niektóre zapisy dotychczasowego wzoru umowy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone we wzorze umowy:

  • w § 6 dodano zapis dotyczący wartości przysługujących Beneficjentowi kosztów pośrednich,
  • w § 9 uwzględniono możliwość wskazania wartości pośredniej wskaźników do rozliczenia kwot ryczałtowych,
  • w § 10 dodano zapis o obowiązku przechowywania wyciągów bankowych, potwierdzeń przelewów bądź innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi),
  • zmieniono zapisy dot. dokumentacji przedkładanej wraz z wnioskiem o płatność, w tym określono wzór Wykazu wydatków ujętych we wniosku o płatność, które są objęte procedurą  rozeznania rynku lub zasady konkurencyjności (Załącznik nr 9 do Umowy),
  • wprowadzono obowiązek przedstawienia na żądanie IP interpretacji poświadczających kwalifikowalność podatku VAT,
  • doprecyzowano zasady zwrotu środków dofinansowania określone w § 16,
  • dodano Załącznik nr 10 Oświadczenie w sprawie zachowania trwałości, mający zastosowanie w przypadku konieczności zachowania trwałości projektu lub jego rezultatów,
  • usunięto publikatory aktów prawnych,
  • wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym i technicznym.

W przypadku Wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014-2020, zmiana dotyczy wyłącznie graficznego schematu karty oceny merytorycznej w części F karty, dotyczącej negocjacji. Zmiana podyktowana jest potrzebą dostosowania karty oceny do wzoru stanowiska negocjacyjnego. Wprowadzone zmiany mają wyłącznie charakter techniczny i służą ujednoliceniu dokumentów wykorzystywanych do oceny, jak i negocjacji, co ma służyć usprawnieniu procesu negocjacji i zapewnieniu większej przejrzystości ustaleń negocjacyjnych.

Zmiany obowiązują od 13.09.2017 r. W pozostałym zakresie zapisy Regulaminu konkursu pozostają bez zmian.

Nowe załączniki

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.