logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.2.1

Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15

zakończony     od: 2015-12-31 do: 2016-01-18
Wyniki naboru

11.10.2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15, zaktualizowaną o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej dla przedmiotowego konkursu.

Etapy oceny projektów

Informujemy, że 31 marca 2016 r. zakończyliśmy etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ-00-28-001/15. Ocena merytoryczna rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r.

W załączeniu lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, iż 23 lutego 2016 r. została zakończona weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15.

W załączeniu lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny formalnej. Ocena formalna rozpocznie się 26 lutego 2016 r.

Informujemy, że przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o przedłużeniu oceny formalnej wniosków złożonych na konkurs.

Nowy termin zakończenia oceny formalnej to 31 marca 2016 r.

Zmiana terminu wynika z konieczności uzupełnienia składu KOP oraz z aktualizacji regulaminów KOP. Związane jest to z realizacją obowiązkowego programu szkoleniowego dla osób oceniających wnioski współfinansowane ze środków EFS.

Pytania i odpowiedzi
Komunikaty

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do regulaminu konkursu wraz z podaniem terminu, od którego zmiany te obowiązują.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 6 do regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 jest wynikiem zakończenia prac nad ostatecznym kształtem ww. wzoru. Dotychczasowy wzór umowy nie był dostosowany w szczególności do wymogów systemu informatycznego SL2014, za pomocą którego Beneficjenci rozliczają projekt i komunikują się z Instytucją Zarządzającą. Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika, podjęto decyzję o jego aktualizacji i zmieszczeniu zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, że zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 13.06.2016 r.

Wyniki naboru

Informujemy, że 13.06.2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę wniosków ocenionych formalnie i merytorycznie przez Komisję Oceny Projektów (KOP).

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały wybrane do dofinansowania wraz z listą członków KOP zaangażowanych do ww. konkursu.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej  na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.

Termin, od którego można składać wnioski

31 grudnia 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18 stycznia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • organy prowadzące szkołę/placówkę systemu oświaty, w której realizowany będzie projekt
 • inny podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie edukacji realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę, w której realizowany będzie projekt.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz działań z obszaru doradztwa zawodowego,
 • indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego,
 • wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
 • wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń,
 • programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdziecie Państwo w szczegółowym opisie osi priorytetowej kadry dla gospodarki - załącznik 3 oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

14 379 371,26 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).
 

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdziecie Państwo w podrozdziale 5.6 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Niezbędnych informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:
 

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
  gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  89 512 54 82
  89 512 54 83
  89 512 54 85
  89 512 54 86
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
  lpielblag@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  55 620 09 13
  55 620 09 14
  55 620 09 16
   
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
  lpielk@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  87 734 11 09
  87 734 11 10
  87 610 07 77

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2015-11-27

Załącznik nr 1 do regulaminu - Wzór wniosku o dofinansowanie

2015-11-27

Załącznik nr 2 do regulaminu - Instrukcja wypełniania wniosku

2015-11-27

Załącznik nr 3 do regulaminu - Karta weryfikacji wymogów formalnych

2015-11-27

Załącznik nr 4 do regualminu - Karta oceny formalnej

2015-11-27

Załącznik nr 5 do regulaminu - Karta oceny merytorycznej

2015-11-27

Załącznik nr 6 do regulaminu - Wzór umowy o dofinansowanie

2016-06-13

Załącznik nr 6 do regulaminu - Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

2015-11-27

Załącznik nr 7 do regulaminu - Zestawienie standardu i cen rynkowych

2015-11-27

Załącznik nr 8 do regulaminu - Katalog wyposażenia pracowni matematycznych

2015-11-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.