logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1

Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - typ 2 projektów.

zakończony     od: 2015-12-31 do: 2016-01-22
Wyniki naboru

6 września 2016r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 24/377/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.04.2016r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/15.

 

W ramach ww. konkursu jeden projekt otrzymał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania.

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą nr 24/377/16/V z 25 kwietnia 2016 r. konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/15.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie - Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wszystkie projekty złożone w odpowiedzi na konkurs otrzymały ocenę negatywną.

Z uwagi na powyższe żaden z projektów nie został wybrany do dofinansowania.

 

Poniżej skład Komisji Oceny Projektów (KOP).

 

Komunikaty

Instytucja Ogłoszająca Konkurs informuję, że:

W załączniku nr 7 Wzór karty oceny merytorycznej projektu konkursowego (w części C - kryteria merytoryczne wyboru projektów) wystąpiła omyłka w przyporządkowaniu przypisu (" * "). Dotyczy on punktacji przyznawanej podczas oceny projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł.

Poprawiony załącznik dostępny jest w części "Pliki do pobrania".

Zmiana regulaminu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - 2 typ projektów: wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

Termin, od którego można składać wnioski

31 grudnia 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

22 stycznia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31 maja 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Sposób składania wniosku

Wniosek złóż w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w siedzibie instytucji ogłaszającej konkurs osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
  • podmioty, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową - adres prowadzenia działalności) położona jest na ternach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Ełku, pod warunkiem,iż projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Ełku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane zostały w szczegółowym opisie osi priorytetowej włączenie społeczne oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% (w tym wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 85%, budżet państwa 10%)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:
rops@warmia.mazury.pl

Telefon:

89 521 95 49

Faks:

89 52 19 509

w poniedziałek od 8.00 do 16.00

od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2015-11-28

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu - Wniosek o dofinansowanie

2015-11-28

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku

2015-11-28

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu - Umowa o dofinansowanie projektu

2015-11-28

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - Katalog cen rynkowych 1

2015-11-28

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - Katalog cen rynkowych 2

2015-11-28

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - Katalog cen rynkowych 3

2015-11-28

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - Katalog cen rynkowych 4

2015-11-28

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - Katalog cen rynkowych 5

2015-11-28

Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu - Karta weryfikacji wymogów formalnych

2015-11-28

Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu - Karta oceny kryteriów formalnych

2015-11-28

Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu - Karta oceny merytorycznej

2016-03-18

Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu - Karta oceny merytorycznej - wersja nieaktualna

2015-11-28

Załącznik nr 8 do regulaminu konkursu - Metodologia pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej

2015-11-27

Załącznik nr 9 do regulaminu konkursu - Wymogi formalne wyboru projektów

2015-11-27

Załącznik nr 10 do regulaminu konkursu - Kryteria formalne wyboru projektów

2015-11-27

Załącznik nr 11 do regulaminu konkursu - Kryteria merytoryczne wyboru projektów

2015-11-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.