Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Wzoru umowy o dofinansowanie – 28.09.2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 27.09.2017 r. zmianie uległ Załącznik nr 15 „Wzór umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 do Regulaminu konkursu: RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/17, Poddziałanie 1.5.2  „Odtwarzanie  gospodarczego dziedzictwa regionu”, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

 

W Załączniku nr 15 Wzór umowy o dofinansowanie zmianie uległ  § 13  „Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania pomocy”, dodano pkt 4 i 5.

§13 ustęp 4 otrzymał brzmienie:

  1. Beneficjent zobowiązuje się ponadto do:
    1. dostarczenia do IP RPO WiM, nie później niż w terminie  dwóch miesięcy od momentu podpisania Umowy, ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dotyczącej inwestycji związanej z realizacją Projektu Nr………………24, w przypadku gdy dokumenty nie zostały dostarczone przed podpisaniem Umowy (z możliwością wydłużenia wskazanego terminu);
    2. dostarczenia do IP RPO WiM, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od momentu podpisania Umowy, ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r., dotyczącej inwestycji związanej z realizacją Projektu Nr……………25, w przypadku gdy dokumenty nie zostały dostarczone przed podpisaniem Umowy (z możliwością wydłużenia wskazanego terminu);
    3. dostarczenia do IP RPO WiM, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od momentu podpisania Umowy, dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego dla realizacji projektu Nr ……………..26 w przypadku gdy dokumenty nie zostały dostarczone przed podpisaniem Umowy (z możliwością wydłużenia wskazanego terminu);
    4. przedłożenia, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od momentu podpisania Umowy Deklaracji wyboru zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wskazującej kolejne zabezpieczenie wraz z dokumentami niezbędnymi do jego weryfikacji27

§13 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

  1. Niewypełnienie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 4, może spowodować rozwiązanie Umowy na podstawie § 24 ust. 2 pkt 2.

_________________

24 Jeżeli dotyczy
25 Jeżeli dotyczy
26 Jeżeli dotyczy
27 Jeżeli dotyczy

 

Wzór umowy o dofinansowanie zmienia się w związku z przyjęciem w dniu 25.08.2017 r. przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmienionych zasad zabezpieczania umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Zmiana obowiązuje od 27.09.2017 r.

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie

2017-09-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS