Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.5

Działanie 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe – subregion ełcki, nr RPWM.10.05.00-IP.01-28-003/17

zakończony     od: 2017-10-20 do: 2017-10-27
Wyniki naboru

W ramach konkursu nr RPWM.10.05.00-IP.01-28-003/17 żaden projekt nie uzyskał dofinansowania.

 

Skład osobowy Komisji Oceny Projektów

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza II rundę naboru wniosków o dofinansowanie projektów typu outplacement – wsparcie osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w subregionie ełckim – konkurs numer RPWM.10.05.00-IP.01-28-003/17 (Oś 10, Działanie 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014–2020).

Termin, od którego można składać wnioski

20 października 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

27 października 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

I piętro, pokój 116

w poniedziałki w godzinach: 8.00–16.00

od wtorku do piątku w godzinach: 7.30–15.30

Sposób składania wniosku

Wnioski należy składać w terminie od 20 do 27 października 2017 r. za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 (LSI MAKS 2)

oraz

w wersji papierowej wydrukowanej z systemu LSI MAKS 2 (1 egzemplarz) – osobiście, kurierem lub pocztą niezwłocznie po złożeniu wersji elektronicznej.

Procedurę składania wniosków znajdziesz w podrozdziale 1.5 Regulaminu konkursu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Wniosków nie mogą składać jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie outplacementowe (tj. wsparcie osób objętych restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu).

Outplacement obejmuje kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w tym m.in.:

 1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
 2. poradnictwo psychologiczne;
 3. pośrednictwo pracy;
 4. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
 5. staże, praktyki zawodowe;
 6. subsydiowanie zatrudnienia;
 7. dodatek relokacyjny;
 8. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie zwrotnej lub bezzwrotnej, połączone ze wsparciem pomostowym w formie doradztwa i szkoleń oraz w postaci finansowej, przy czym o uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • jest osobą z niepełnosprawnością,
 • jest osobą powyżej 50. roku życia,
 • jest kobietą,
 • jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
 • jest osobą poniżej 30. roku życia.

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdziesz w podrozdziale 1.4 Regulaminu konkursu

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów znajdziesz w rozdziale III Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 713 950,92 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik 1 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik 4 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku możesz uzyskać:

 • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, pok. 1, I piętro
 • telefonicznie pod numerami: 89 522 79 55 lub 89 522 79 65
 • mailowo pod adresem: d.kalski@up.gov.pl

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.