bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Nowy nabór – wsparcie osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy

Wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie ogłaszamy II rundę naboru wniosków o dofinansowanie projektów typu outplacement – wsparcie osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w subregionie ełckim – konkurs numer RPWM.10.05.00-IP.01-28-003/17 (Oś 10, Działanie 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014–2020).

 

Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Wniosków nie mogą składać jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie outplacementowe (tj. wsparcie osób objętych restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu).

Outplacement obejmuje kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w tym m.in.:

 1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
 2. poradnictwo psychologiczne;
 3. pośrednictwo pracy;
 4. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
 5. staże, praktyki zawodowe;
 6. subsydiowanie zatrudnienia;
 7. dodatek relokacyjny;
 8. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie zwrotnej lub bezzwrotnej, połączone ze wsparciem pomostowym w formie doradztwa i szkoleń oraz w postaci finansowej, przy czym o uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • jest osobą z niepełnosprawnością,
 • jest osobą powyżej 50. roku życia,
 • jest kobietą,
 • jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
 • jest osobą poniżej 30. roku życia.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 2 713 950,92 złotych

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku możesz uzyskać:

 • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, pok. 1, I piętro
 • telefonicznie pod numerami: 89 522 79 55 lub 89 522 79 65
 • mailowo pod adresem: d.kalski@up.gov.pl

 

Ogłoszenie o naborze

Regulamin konkursu

Pełna informacja o naborze

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS