Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.4.3

Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis

zakończony     od: 2017-11-27 do: 2018-04-04
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

13 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego Załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu.

Przyczyną wprowadzania zmian jest:

- w § 1 Definicje, zaktualizowano definicję pojęcia „Rachunek bankowy Projektu”, na który przekazywane będą środki dofinansowania.

- w § 3 Kwalifikowalność wydatków, wprowadzono obowiązek dokonywania wydatków zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, pod rygorem uznania ich za niekwalifikowane, przez Beneficjentów podlegającym przepisom ww. ustawy.

- w § 15 Zamówienia udzielane w ramach Projektu zaktualizowano zapisy dotyczące udzielania zamówień, w zakresie:

 • obowiązku Beneficjenta, który jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji:
 1. dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł,
 2. dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
 • obowiązku Beneficjenta, który nie jest podmiotowo zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, jest do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji:
 1. dotyczącą zamówień o wartości przekraczającej 50 000,00 zł netto w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 1 000 000,00 zł,
 2. dotyczącą zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

-  zaktualizowano zapisy w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie 25.05.2018 r  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Zmiany w Załączniku nr 16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków konkursu i obowiązują od 13.06.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informujemy, że 4.06.2018 r. rozpoczęła pracę Komisja Oceny Projektów

Informujemy o zmianie Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu na dofinansowanie projektów ze środków RPO WiM 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis.

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów z 30 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r.

W związku z tym, że 30 marca 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nie będzie możliwości złożenia wniosku w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany obowiązują od 26 marca 2018 r.

Informujemy o zmianie Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków RPO WiM 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis.

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów z 26 stycznia 2018 r. do 30 marca 2018 r. oraz przesunięcia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z maja 2018 r. na lipiec 2018 r. Powyższa zmiana uwarunkowana jest prośbą Wnioskodawcy w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowych, która uniemożliwia terminowe złożenie wniosku.

Zmiany Regulaminu konkursu obowiązują od 16 stycznia 2017 r. i nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dot. zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025, w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

 

Na podstawie Uchwały nr 9/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk z 24.06.2016 r. oraz § 8 ust. 1 i § 9 ust. 4  Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w powiązaniu z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu (Instrukcja wypełniania załączników), Związek ZIT MOF Ełk ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis, w ramach ww. konkursu.

 

Poddziałanie RPO WiM 2014-2020: Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku –ZIT bis

Nr konkursu: RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/17

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk:

11 grudnia 2017 r. – 5 stycznia 2018 r.

Sposób i miejsce składania wniosków:

 1. wypełniony wniosek o wydanie rekomendacji (załącznik nr 1),
 2. oświadczenie Związku ZIT MOF Ełk (załącznik nr 2; Wnioskodawca wypełnia jedynie punkty „nazwa podmiotu oraz jego status prawny”, „tytuł projektu”, „krótki opis projektu”) należy złożyć w formie papierowej, osobiście lub pocztą w terminie określonym w ogłoszeniu, w Biurze Związku ZIT MOF Ełk, przy ul. Małeckich 3 lok 12 lub w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (decyduje data wpływu; wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane).

Sposób rozstrzygnięcia: wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dot. zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 nastąpi na podstawie procedury przyjętej Uchwałą nr 9/2016 Związku ZIT MOF Ełk z dnia 24.06.2016 r. (załącznik nr 3).

Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184, e-mail: zit@um.elk.pl

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Czy długość linii komunikacji miejskiej w przypadku drogi 4 pasmowej (2 pasy po jednej stronie oraz dwa pasy po drugiej stronie) oddzielonej od siebie pasem zieleni liczymy po przystankach czy po drodze? Czy jeżeli autobusy komunikacji miejskiej jadą w jedną stronę od początkowego przystanku do końcowego zatrzymując się na konkretnych przystankach po jednej stronie i wracają z przystanku końcowego do początkowego, zatrzymując się na przystankach po stronie drugiej (inne przystanki), to czy liczymy długość dwa razy ponieważ autobus jedzie w miejsce docelowe (dwa pasy jezdni) i powraca ale innymi pasami jezdni (dwa pasy jezdni)  na tej samej drodze (4 pasmowej) i zatrzymuje się w drodze powrotnej na innych przystankach?

 

Odpowiedź 1

Metodologia wyliczenia wskaźnika długość linii komunikacji miejskiej w przypadku drogi 4 pasmowej przy wyliczeniu ww. wskaźnika nie ma znaczenia ilość pasów. Przy wyliczeniu wskaźnika brana będzie długość linii autobusowej na odcinku na którym przeprowadzane będą roboty budowlane. Wyliczenie długości linii autobusowej (metodologia) zostało zaakceptowane przez ekspertów przy ocenie merytorycznej Państwa projektu dotyczącego przebudowy linii nr 3 i nr 5. Źródłem danych przy wyliczaniu wskaźnika powinien być Protokół odbioru. Wiążąca weryfikacja zakresu projektu wraz z metodologią wyliczenia wskaźników będzie możliwa dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją
i stanowić będzie etap oceny projektu.

 

Pytanie 2

Proszę o informację odnośnie liczenia wskaźnika: całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej (km), jest to bardzo ważne w kontekście pozyskania punktów przy ocenie merytorycznej punktowej.

Czy do tego wskaźnika liczymy także długość linii komunikacji miejskiej, na której jest tylko przebudowywane oświetlenie, ponieważ taki odcinek drogi przy ulicy Targowej będziemy mieli którym przejeżdżają linia komunikacyjna nr 1 jest on w miejscu publicznym przy Cmentarzu, w związku z tym chcemy poprawić bezpieczeństwo pasażerów a także samych autobusów poprzez poprawę oświetlenia.

 

Odpowiedź 2

Wyliczenie wskaźnika pn. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej - nie należy uwzględniać odcinka/ów, na których jedynie modernizowane będzie oświetlenie.  Zgodnie z zapisami SZOOP - budowa, przebudowa lub wymiana oświetlenia na energooszczędne może być realizowane wyłącznie jako część projektu. Wiążąca weryfikacja zakresu projektu wraz z metodologią wyliczenia wskaźników będzie możliwa dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją i stanowić będzie etap oceny projektu. 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis

Nabór nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

27.11.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

4.04.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosku

 1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380 w poniedziałki w godzinach 8:00 16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
 2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektu określonym w wezwaniu – decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS 2 za pomocą funkcji „wyślij wniosek”, a następnie złożenie wydrukowanego z systemu LSI MAKS 2 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Wniosek o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS 2 należy wysłać najpóźniej w terminie określonym w wezwaniu Instytucji Organizującej Nabór, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS 2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana w poniedziałki w godzinach 8:00–16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach 7:30–15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście realizacji strategii ZIT bis, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji ZIT bis.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą następujące typy projektów:

Kompleksowe projekty związane ze zrównoważoną mobilnością miejską w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku (jako element Strategii ZIT bis), w tym w infrastrukturę drogowego transportu publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na liniach komunikacji miejskiej, obejmujące w szczególności:

 • elementy drogowe przeznaczone wyłącznie dla transportu publicznego lub nadające priorytet transportowi publicznemu, np. buspasy, obiekty przeznaczone dla transportu autobusowego (tunele, wiadukty), zatoki i pętle autobusowe, przystanki/wiaty i inne niezbędne urządzenia drogowe;
 • budowę, przebudowę skrzyżowań w celu ułatwienia i/lub nadania priorytetu transportowi publicznemu w ruchu;
 • budowę, przebudowę lub remont ciągów ruchu pieszego lub rowerowego służących poprawie dostępności transportu publicznego (wyłącznie jako część projektu);
 • budowę, przebudowę lub remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, przejść dla pieszych, jak również wszelkich innych prac infrastrukturalnych pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów;
 • budowę, przebudowę lub remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, przejść dla pieszych, jak również wszelkich innych prac infrastrukturalnych pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów;
 • budowę, przebudowę lub wymianę oświetlenia na energooszczędne (wyłącznie jako część projektu);
 • budowę, przebudowę odcinków dróg nienadających priorytetu transportowi publicznemu, ale poprawiających jakość jego funkcjonowania (np. odcinki dróg zapewniające dostęp do miejskich centrów przesiadkowych, pętli autobusowych, stacji kolejowych lub parkingów P&R – łączące takie terminalne z siecią dróg miejskich; odcinki dróg, po których przebiegają linie transportu publicznego lub służące uruchomieniu transportu publicznego (na obszarach wcześniej nie obsługiwanych) – wyłącznie jako część projektu;
 • budowa, przebudowa lub remont infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych) – wyłącznie jako część projektu;
 • budowa przebudowa/kanalizacji teletechnicznej; przebudowa infrastruktury kolidującej – wyłącznie jako część projektu.

Koszty związane z budową, przebudową dróg lokalnych muszą stanowić mniejszość wydatków w ramach projektu.
Większościowy procent kosztów (pow. 50%) w ramach projektu muszą stanowić elementy związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, np. ścieżki rowerowe, trakty piesze i pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, azyle, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, elementy BRD, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe, parkingi park&ride i park&bike, zatoki postojowe.

 

2. Preferencje otrzymają projekty z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego funkcjonujących na terenach miejskich i pozamiejskich.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 559 922,95 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 26.03.2018 r.

Regulamin naboru –  wersja archiwalna (16.01.2018–25.03.2018)

Regulamin naboru – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzor wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 13.06.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

 

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 96 30, 89 521 96 42, 89 521 96 37, 89 521 96 49, 89 521 96 15 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabory.transport@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Umowa o dofinansowanie - obowiązuje od 13.06.2018 r.

2018-06-14

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 26.03.2018 r.

2018-03-26

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-01-16

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-10-20

Wytyczne ministerialne zip

2017-10-20

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.