Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu konkursu – 29.11.2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 27.11.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu RPWM.01.02.02-IP.03-28-002/17 Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie:

§ 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Wszyscy Wnioskodawcy, którzy chcą przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (na własne ryzyko) rozpocząć realizację projektu (w sytuacji przewidzianej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 obowiązujących na dzień wszczęcia postępowania) powinni upubliczniać swoje zapytania ofertowe w serwisie rpo.warmia.mazury.pl w zakładce „zapytania-ofertowe-wnioskodawców”.

Zapytania upubliczniane na ww. stronie muszą spełniać następujące warunki:

1) Zapytanie ofertowe przekazywane do publikacji przez potencjalnych beneficjentów RPO WiM 2014-2020 powinno zawierać elementy określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  obowiązujących na dzień wszczęcia postępowania.

2) Zainteresowani powinni przesyłać materiały na 3 dni robocze przed dniem ich publikacji na adres: redakcjarpo@warmia.mazury.pl.

3) Materiały powinny mieć format: doc, docx lub PDF; niedopuszczalny jest format skan i JPG.

4) Do materiałów należy dołączyć krótki opis zawierający: informację czego dotyczy zapytanie (przedmiot zamówienia), kto je zgłasza oraz dane kontaktowe Wnioskodawcy (mail, telefon).

5) Za treść publikowanych materiałów odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

Wyżej wymienione zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Zmiany obowiązują od 27.11.2017 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-11-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS