Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Rzecznik Funduszy Europejskich

Rzecznik Funduszy Europejskich

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 przykłada dużą wagę do działania zgodnego z obowiązującymi regulacjami, zarówno w zakresie przepisów prawa, jak i procedur dotyczących wdrażania funduszy europejskich. Jednym z elementów dbałości o zgodność działania z przyjętymi przepisami prawa jest utworzenie z dniem 1 grudnia 2017 r. na mocy nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 instytucji Rzecznika Funduszy Europejskich odpowiedzialnego za usprawnienie procesu wdrażania środków europejskich.

Dążąc do wypracowania optymalnych rozwiązań przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, zachęcamy wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem środków europejskich do włączenia się w ten proces. Państwa pomysły i opinie na temat wielu zagadnień mogą przyczynić się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności realizacji programu. Przyniesie to korzyści dla wszystkich, a przede wszystkim przyczyni się do rozwoju naszego województwa. Dlatego zachęcamy Państwa do przedstawiania nam swoich wniosków, propozycji usprawnień, a także skarg w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Czym zajmuje się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik jest odpowiedzialny w szczególności za przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 oraz udzielanie stosownych wyjaśnień w tym zakresie.


Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do rzecznika może przekazać każdy zainteresowany wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.


Jak i gdzie składać zgłoszenia?

Zgłoszenie do rzecznika prosimy kierować w następujący sposób:

 • Pisemnie z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”
 • listownie na adres:

Rzecznik Funduszy Europejskich
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn

 • poprzez doręczenie do kancelarii urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach:
  w poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy ulicy Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
 • elektronicznie na adres e-mail: rzecznikrpo@warmia.mazury.pl
 • za pośrednictwem strony internetowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • osobiście u Rzecznika Funduszy Europejskich we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 14:00, po uprzednim umówieniu telefonicznym (89) 613 26 33, przy ul. Partyzantów 24, pok. nr 12, 10-521 Olsztyn.

 

Jakie wymagania formalne powinno spełniać zgłoszenie?

Składając zgłoszenie lub skargę, należy koniecznie podać:

 • Imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu).
 • adres korespondencyjny.
 • numer telefonu kontaktowego.
 • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami dotyczącymi zgłoszenia.


Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rzecznik udziela odpowiedzi w formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie. Jednocześnie zgłaszający może określić inną formę udzielenia odpowiedzi. Wówczas konieczne jest podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi w tej formie.

 

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

Do rozpatrywania zgłoszeń rzecznik stosuje odpowiednio przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Rzecznik rozpatruje sprawy w kolejności przyjętych zgłoszeń.

 

Czym nie może zajmować się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rolą Rzecznika Funduszy Europejskich nie jest wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Rzecznik Funduszy Europejskich nie rozpatruje spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności:

 • procedury odwoławczej w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
 • prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • prowadzonych postępowań sądowych,
 • prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 • wniosków o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • wniosków związanych z udzielaniem porad na temat możliwości uzyskania dofinansowania projektów.


Ważne: Żadne wystąpienie do rzecznika nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

Pliki do pobrania

Roczny raport z działalności za rok 2023

2024-04-03

Zestawienie naruszeń za rok 2023

2024-04-03

Roczny raport z działalności za rok 2022

2023-04-04

Roczny raport z działalności za rok 2021

2022-02-23

Roczny raport z działalności za rok 2020

2021-04-07

Roczny raport z działalności za rok 2019

2020-04-02

Roczny raport z działalności za rok 2018

2019-03-26

Roczny raport z działalności za rok 2017

2018-04-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.