Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zwiększenie alokacji w konkursie – 15.12.2017 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o zmianie w ogłoszeniu o konkursie oraz o zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.09.03.01-IZ-00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego. Zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Powyższe umożliwi zakontraktowanie 3 kolejnych projektów, które znajdują się na Liście wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez KOP. Jednocześnie zwiększenie alokacji przyczyni się  do prawidłowej realizacji ram wykonania, o których mowa w Programie dla Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 6 ust. 11 Regulaminu konkursu nr RPWM.09.03.01-IZ-00-28-001/17 „Po rozstrzygnięciu konkursu, IZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie”.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 15.12.2017 r. i nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Lista wybranych projektów, aktualizacja

2017-12-15

Regulamin konkursu – obowiązuje od 15.12.2017 r.

2017-12-15

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS