Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista najczęściej popełnianych błędów – 22.12.2017 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie projektów (11.2.4):

Błędy ogólne:

·      brak podpisów w części VII wniosku „Oświadczenie: – sprawdź, czy podpisy złożyły wszystkie osoby wymienione w polu 2.11 wniosku (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy). Nie zapomnij o pieczęci instytucji oraz o tym, że podpis powinien być czytelny, a w przypadku podpisu nieczytelnego należy pamiętać o pieczątce imiennej. W przypadku projektu realizowane w partnerstwie dodatkowo wymagany jest podpis osób wskazanych w punkcie 2.14 wniosku (osoby uprawnione do podejmowana decyzji wiążących w imieniu Partnera).

·      brak wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami – Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia wersji papierowej wniosku w wyznaczonym terminie (każdorazowo podany na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl właściwej dla danego konkursu – jeżeli wniosek wraz z załącznikami zostanie nadany w placówce poczty polskiej ostatniego dnia naboru
to termin na złożenie wersji papierowej zostanie uznany za zachowany). W przypadku braku wersji papierowej wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do jej przedłożenia na etapie weryfikacji warunków formalnych. Dodatkowo, w ramach tego konkursu do wersji papierowej wniosku należy koniecznie dołączyć następujące załączniki:

      I.     Wyciąg z programu rewitalizacji, tj.:

a)   kopia aktualnej uchwały przyjmującej program rewitalizacji;

b)   kopia listy planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami lub Oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji (załącznik nr 16 do Regulaminu – w przypadku projektów określonych w programie rewitalizacji jako „pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych”);
- wyciąg z programu rewitalizacji lub oświadczenie gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji jest dokumentem obligatoryjnym tylko w przypadku projektów o typie „rewitalizacyjny”.

    II.     Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji (Załącznik nr 19 do Regulaminu)

 

Szczegółowe informacje na temat wymaganych załączników, które należy złożyć wraz z wersją papierową wniosku o dofinansowanie projektu, znajdują się w Regulaminie konkursu (podrozdział 3.1 Przedmiot konkursu oraz 6.3 Ocena programu rewitalizacji).

Opis grupy docelowej:

·      nieuwzględnienie lub nieprawidłowe uwzględnienie w projekcie kwestii związanych z zasadami horyzontalnymi (zasada równości szans kobiet i mężczyzn; zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; zasada zrównoważonego rozwoju) – kwestie te zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu (podrozdział 3.5 Zasady horyzontalne)

·      podawanie danych statystycznych, które nie dotyczą konkretnego obszaru (np. założono, że projekt będzie realizowany na terenie Powiatu X, natomiast dane statystyczne wykorzystane do zobrazowania sytuacji osób wchodzących w skład grupy docelowej dotyczą całego województwa lub kraju) – nie oznacza to jednak bezwzględnego zakazu stosowania danych dotyczących np. województwa (mogą być one zastosowane w celach porównawczych, jednakże nie mogą one stanowić jedynego źródła informacji)

·      brak wskazania źródła pochodzenia danych statystycznych i informacji na temat danych pochodzących z badań własnych

·      podawanie danych jakościowych, które nie dotyczą konkretnego problemu lub konkretnego obszaru lub używanie ogólnych sformułowań w celu diagnozy problemu, potrzeb uczestników i barier na jakie napotykają

·      w przypadku wskazania barier na jakie napotykają potencjalni uczestnicy projektu, brak jest wskazania sposobów ich niwelowania

Opis sposobu rekrutacji:

·      brak wskazania w jaki sposób będą prowadzone działania informacyjno-promocyjne

·      brak wskazania sposobów przekazywania informacji o projekcie

·      brak informacji na temat listy rezerwowej i ewentualnej dodatkowej rekrutacji uczestników

·      brak wskazania sposobu w jaki do projektu mogą zgłaszać się potencjalni uczestnicy

·      niedostosowanie sposobów/metod rekrutacji do specyfiki grupy docelowej

·      brak informacji czy dostęp do projektu będą miały w równym stopniu osoby z niepełnosprawnościami

Opis zakładanego celu projektu:

·      brak wskazania okresu w jaki cel zostanie zrealizowany

·      opisywanie celu w sposób nieprecyzyjny i nieczytelny – dodawanie niepotrzebnych elementów opisu, które same w sobie nie stanowią celu projektu

·      cel projektu nie koresponduje z zaplanowanymi działaniami

Opis wskaźników realizacji projektu:

·      brak informacji na temat sposobu pomiaru wskaźników (np. analiza dokumentów)

·      niezgodnie z Regulaminem  konkursu momenty pomiaru wskaźników, źródła do ich pomiaru i wartości docelowe

·      brak wskaźników, które zgodnie z Regulaminem konkursu są obligatoryjne (w tym wskaźników horyzontalnych)

·      brak podziału wartości docelowych wskaźników uwzględniającego płeć

Opis zadań i harmonogram realizacji projektu:

·      szczegółowy opis zadań nie jest spójny z harmonogramem projektu (np. okresy realizacji zadań nie pokrywają się z okresami wskazanymi w harmonogramie)

·      brak uwzględniania w harmonogramie etapu rekrutacji uczestników

·      planowanie działań, które nie są zbieżne z przedstawionym opisem potrzeb grupy docelowej lub takich, które w ogóle nie wpisują się w założenia konkursu (np. zadanie merytoryczne w projekcie nie może polegać wyłącznie na wyjściach do kina, teatru czy filharmonii)

·      brak racjonalności zaplanowanych działań (np. planowanie w projekcie zbyt wielu zajęć wyjazdowych, które są bardzo kosztochłonne, lecz nie przekłada się to na efektywność wsparcia)

·      opisywanie zadań w sposób zbyt ogólny (np. brak informacji na temat okresu realizacji wsparcia; brak informacji na temat osób zaangażowanych w realizację poszczególnych form wsparcia; brak informacji na temat działań podejmowanych w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami)

·      brak uzasadnienia potrzeby realizacji zadania

·      uzasadnienie wyboru Partnera do realizacji zadania nie przywołuje dlaczego dokonano takiego wyboru (jak wybór Partnera przyczyni się do sprawniejszej realizacji projektu)

·      uzasadnienie wyboru Partnera nie koresponduje z pozostałymi częściami wniosku (tj. w szczegółowym budżecie projektu brak symbolu Partnera przy zadaniu, za którego realizację będzie odpowiedzialny/współodpowiedzialny

Opis potencjału Wnioskodawcy i Partnerów:

·      brak informacji na temat rocznego obrotu podmiotów zaangażowanych w realizację projektu

·      angażowanie do projektu kadry własnej na podstawie umowy cywilno-prawnej

·      przedstawienie kompetencji i doświadczenia kadry merytorycznej w sposób nieprecyzyjny (np. psycholog posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji podobnego typu działań)

·      wskazywanie wymiaru zaangażowania kadry merytorycznej w projekcie niespójnego z opisem zadań

·      opis zakresu obowiązków wskazuje na katalog kosztów pośrednich (np. pracownik ma być odpowiedzialny za monitoring realizacji wsparcia, nadzór merytoryczny nad realizacją wsparcia, rekrutację uczestników projektu)

·      brak informacji na temat efektów zrealizowanych dotychczas projektów/działań/przedsięwzięć

Opis sposobu zarządzania projektem:

·      brak informacji na temat równościowego zarządzania projektem przy opisie sposobu zarządzania projektem

·      brak informacji na temat sposobu podejmowania decyzji przez kadrę zarządzającą

Szczegółowy budżet projektu:

·      zaplanowanie cen jednostkowych, które odbiegają od tych zawartych w Zestawieniu standardu i cen rynkowych – brak potwierdzenia rynkowości wydatku

·      w przypadku kosztów, których nie zawarto w Zestawieniu standardu i cen rynkowych – brak potwierdzenia rynkowości wydatku

·      brak uzasadnienia dla poszczególnych wydatków (np. zakupu środków trwałych) lub uzasadnienie, które nie spełnia warunków określonych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu)

·      brak uzasadnienia dla wnoszonego wkładu własnego

·      informacje zawarte w szczegółowym budżecie projektu nie pokrywają się z opisami zadań (np. zadanie będzie realizowane w 2018 roku, natomiast koszty zaplanowano na 2019 rok)

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.