Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu – 3.01.2018 r.

Informujemy, że:

 1. w związku z zaakceptowaniem przez Ministerstwo Rozwoju Karty wizualizacji RPO WiM 2014–2020 pojawiła się konieczność zmiany zasad oznaczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Zmiana dotyczy dodania znaków RP do dotychczas obowiązującego zestawienia znaków. Nowe zasady oznaczania projektów obowiązywać będą wszystkich Beneficjentów, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie projektów po 1 stycznia 2018 roku.

Dlatego zaktualizowaliśmy załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014–2020 wraz z załącznikami do Regulaminu konkursu.

 

Aktualizacja zapisów załącznika nr 3:

 • zmianie ulega brzmienie § 25 ust. 1 pkt 1:
 • dotychczasowe brzmienie: „oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa:”
 • nowe brzmienie: „oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich, oficjalnym logo promocyjnym Województwa, a w przypadku materiałów w wersji pełnokolorowej – także barwami Rzeczpospolitej Polskiej:”

 

 • zmianie ulega brzmienie § 25 ust. 2:
 • dotychczasowe brzmienie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji można stosować pomocniczo podczas realizacji projektu i wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji”
 • nowe brzmienie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Kartę wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Poradnik z zakresu obowiązków informacyjnych, zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM, można stosować pomocniczo podczas realizacji projektu i wypełniania obowiązków w zakresie informacji
  i promocji”.

 

2. ponadto, w związku z zaakceptowaniem przez Ministerstwo Rozwoju Karty wizualizacji RPO WiM 2014–2020, zaistniała potrzeba aktualizacji zestawienia znaków umieszczonych na załącznikach do Regulaminu konkursu (znak Funduszy Europejskich, barwy RP, znak Unii Europejskiej oraz oficjalne logo wraz z hasłem promocyjnym województwa).

 

3. w związku ze zmianą Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 do Regulaminu konkursu wprowadza się następujące zmiany:

 • w Rozdziale 3. Zasady konkursu, Podrozdziale 3.5 Limity i ograniczenia wynikające z opisu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej zaktualizowano brzmienie limitu nr 4 poprzez zmianę wieku z „11–17 lat” na wiek „0–17 lat”. Przedmiotowy limit uzyskał następujące brzmienie „Działania edukacyjne w ramach projektu skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 0–17 lat oraz ich rodziców/ opiekunów i nauczycieli”.
 • ponadto w związku z potrzebą dostosowania zapisów załącznika 11 Lista sprawdzająca – narzędzie pomocy dla Beneficjentów do Regulaminu konkursu, zaistniała konieczność aktualizacji ww. załącznika o wyżej wskazane zapisy.


4. w Regulaminie konkursu w Rozdziale 4. Zasady finansowania projektu, Podrozdział 4.3 Podatek od towarów i usług widnieje zapis dotyczący wzoru oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT. Z treści Regulaminu konkursu wynika, iż wzór ten stanowi załącznik numer 19 do Regulaminu. Nadmienić jednak należy, iż przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014–2020. W związku z powyższym z treści Regulaminu konkursu skreśla się następujące zdanie: „wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 19 do Regulaminu”.

Zaktualizowany Regulamin konkursu oraz załączniki do Regulaminu dostępne są w części „Niezbędne dokumenty”. 

Zmiany obowiązują od 02 stycznia 2018 r. i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2018-01-03

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS