Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

BŁĄD 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

EFS

1. Jakie informacje dotyczące potencjału finansowego wnioskodawcy/ partnera należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS?

Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” w pkt. 4.5 wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć informacje dotyczące potencjału finansowego wnioskodawcy oraz partnera/-ów (jeżeli dotyczy). W punkcie tym należy przedstawić informacje dotyczące możliwości zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu rozumianej jako środki finansowe będące do dyspozycji przez wnioskodawcę oraz partnera/-ów (jeżeli dotyczy), a także środki finansowe, które wnioskodawca potrafi zmobilizować od podmiotów zewnętrznych (niebędących partnerem w projekcie). Ponadto oprócz ww. informacji wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu również dane dotyczące rocznego obrotu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (jeżeli dotyczy). Szczegółowy zakres niezbędnych informacji w tym zakresie precyzuje „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie…” w pkt.4.5 Potencjał wnioskodawcy i partnerów. W uzasadnionych przypadkach wymagania dotyczące minimalnej wysokości rocznego obrotu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (jeżeli dotyczy) mogą być zawarte w Regulaminie konkursu lub Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Należy pamiętać, iż ocena potencjału finansowego wnioskodawcy oraz partnera/-ów (jeżeli dotyczy) dokonywana jest całościowo na podstawie informacji dot. możliwości zapewnienia przez nich płynnej obsługi finansowej projektu oraz ich rocznego obrotu.

2. Stanowisko IK UP dotyczące zasady uczciwej konkurencji:

Ustalając wartość zamówienia publicznego należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

  1. Usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa)
  2. Możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie (tożsamość przedmiotowa)
  3. Możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa)

W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia publicznego ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.

Ważne:
Przy szacowaniu wartości zamówienia (dotyczy tylko PZP) należy pamiętać, że sumowanie odnosi się do wszystkich zamówień realizowanych przez Zamawiającego niezależnie od źródeł finansowania (zamówienia realizowane w związku z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych jak i dotyczącej innej działalności Zamawiającego)

 

3. W jaki sposób wykazywać zakup środków trwałych we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Podrozdział 6.12.2) „w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu...”.

W związku z powyższym w przypadku wykazania w budżecie szczegółowym projektu wydatków kwalifikowalnych na zakup środków trwałych o wartości od 350,00 zł do 440,00 zł należy w kolumnie „Kategoria kosztu“ uzupełnić opis o „%“ stawki VAT.

Przykład:

Kategoria kosztu:

Zakup drukarki atramentowej (23% VAT )

Informacje te zbierane są w  celu zweryfikowania poprawności odznaczenia pola wyboru wskazującego na środek trwały.

 

4. Wypełnianie wniosku o dofinansowanie - wpis dotyczący wkładu własnego.

W przypadku, gdy wkład własny pochodzi z budżetu państwa, we wniosku o dofinansowanie należy opisać to w pkt 6.1.6 ppkt. 4.

Obecnie we wniosku, w części dotyczącej wkładu własnego, nie ma pozycji "w tym inny krajowy wkład publiczny". Dlatego wartość wkładu własnego, która pochodzi z innych krajowych środków publicznych należy wpisać w pozycji "w tym środki PFRON" (sztuczny zapis).

Po wprowadzeniu poprawek w Generatorze Wniosków, Instytucja Ogłaszająca Konkurs dokona odpowiednie zmiany w systemie.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS