Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu i wydłużenie terminu oceny formalno-merytorycznej wniosków – 16.01.2018 r.

Aktualizacja Ogłoszenia o konkursie i Regulaminu konkursu w zakresie wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów oraz likwidacji podziału kwoty alokacji na przewidziane do wsparcia typy projektów, przy pozostawieniu podziału kwoty alokacji wg kodów zakresu interwencji

Informujemy, że do 75 dni od dnia powołania Komisji Oceny Projektów wydłużony został termin oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów. W efekcie ww. zmiany przesunięciu uległ również orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu ze stycznia 2018 r. na luty 2018 r. Ponadto zlikwidowaliśmy, wskazany w Ogłoszeniu o konkursie i Regulaminie konkursu, podział kwoty alokacji na przewidziane do wsparcia typy projektów, przy pozostawieniu podziału kwoty alokacji wg kodów zakresu interwencji. W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zmiany  obowiązują od 16 stycznia 2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, ze zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Uzasadnienie zmian

2018-01-15

Regulamin konkursu

2018-01-15

Ogłoszenie konkursu

2018-01-15

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS