Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.4.1

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ). Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18

zakończony     od: 2018-02-19 do: 2018-03-16
Wyniki naboru

Informujemy, że 23.10.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 zaktualizowaną o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej.

Informujemy, że 24.07.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18.

Aby umożliwić dofinansowanie wszystkich wniosków ocenionych pozytywnie w ramach przedmiotowego konkursu, decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwiększono kwotę alokacji do 39 939 340,59 PLN.

Etapy oceny projektów

Informujemy, że 07 czerwca 2018 r. zakończyliśmy etap oceny merytorycznej w ramach konkursu. Do negocjacji zostało skierowanych 57 projektów.

W załączeniu lista projektów, które spełniły wszystkie kryteria i zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Obecnie trwa wysyłka pism informujących o wyniku oceny merytorycznej.

7 maja 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18.

Przedstawiamy listę wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna rozpocznie się 8 maja 2018 r.

23 kwietnia 2018 r. zakończyliśmy weryfikację warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18.

Przedstawiamy listę wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny formalnej w ramach przedmiotowego konkursu.

Ocena formalna rozpoczyna się 23 kwietnia 2018 r.

 

Komunikaty

Konieczność aktualizacji załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 jest wynikiem m.in.  dostosowania zapisów do RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, odwołania do nowej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), dostosowania zapisów umowy do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm., zwaną dalej „ustawą wdrożeniową”) w zakresie zmian wpływających na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu oraz zmian wynikających z dotychczasowych doświadczeń oraz praktycznego stosowania postanowień ww. umowy.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 10.07.2018 r.

Z uwagi na dużą ilość wniosków skierowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 oraz ze względu na natężenie prac w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego wynikające z równoległych prac Komisji Oceny Projektów, w ramach ww. konkursu oraz konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17, Instytucja Zarządzająca RPO WiM podjęła decyzję o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 do dnia 07.06.2018 r.

 

Informujemy o zmianie zapisów Regulaminu konkursu w zakresie wprowadzenia możliwości publikacji zaproszeń do składania ofert  jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinasowanie projektu w Bazie konkurencyjności oraz aktualizacji Wzoru umowy o dofinasowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014–2020 stanowiącego Załącznik nr 6 do ww. Regulaminu konkursu.
Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 5 marca 2018 r.

 

Zapraszamy na spotkania informacyjne poświęcone prezentacji głównych założeń konkursu:

 • Olsztyn, 13 lutego 2018 r. w godz. 10.00–13.30, Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (sala nr 420), przy ul. Emilii Plater 1.
  Rekrutacja na spotkanie za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 89 512 51 84 i trwa do 8 lutego 2018 r. do godz. 10:00.
   
 • Ełk, 14 lutego 2018 r. w godz. 10.00–13.30, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5.
  Rekrutacja na to spotkanie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach i trwa do 9 lutego 2018 r. do godz. 14:00.

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

W części 4.5 wniosku jest część dotycząca potencjału merytorycznego wnioskodawcy i partnerów. W instrukcji wypełniania wniosku jest uwaga, że nie dotyczy to kadry zarządzającej projektem.

Pytanie brzmi: Czy w tym miejscu należy opisać potencjał merytoryczny wnioskodawcy w związku z realizacją zadań w projekcie? Tzn. jeśli wnioskodawca dysponuje kadrą, którą zaangażuje do realizacji zdań merytorycznych to należy opisać jej potencjał w odniesieniu do konkretnych osób, a jeśli wnioskodawca nie dysponuje kadrą merytoryczną to należy opisać pożądane doświadczenie w odniesieniu do pozyskiwanej kadry?

Czy to dotyczy tych osób, które są/ będą zatrudnione przez wnioskodawcę czy też tych osób, które będą wykonywać zadania na zlecenie i zostaną wyłonione w odpowiedniej procedurze? Np jeśli wnioskodawca zaplanowała kurs operatora koparki to też w tym miejscu powinien opisać oczekiwany potencjał osoby realizującej dany kurs? Jak rozumieć ten potencjał merytoryczny w przypadku, kiedy w projekcie nie będzie realizacji zadań merytorycznych przez kadrę wnioskodawcy?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu potencjał Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) wykazywany jest przez Wnioskodawcę w kontekście oceny zdolności do efektywnej realizacji projektu, jako opis zasobów jakimi dysponuje i zaangażuje w realizację projektu, natomiast w pkt 4.5 wniosku poza potencjałem finansowym i technicznym należy przedstawić tylko kadrę merytoryczną w podziale na własną (tj. posiadaną) i zewnętrzną, która zostanie zaangażowana w ramach projektu przez Wnioskodawcę i Partnerów (jeśli dotyczy), tzn. wskazać osoby, które zostaną zaangażowane w ramach projektu, ich planowaną funkcję (stanowisko) w projekcie, posiadane kompetencje i doświadczenie, zakres obowiązków, wymiar czasu pracy, formę zatrudnienia/zaangażowania w projekcie oraz wybrać z listy rozwijanej czy dana osoba stanowi kadrę własną czy zewnętrzną. Opisując kompetencje i doświadczenie należy również opisać kwalifikacje poszczególnych osób wchodzących w skład kadry merytorycznej. Ponadto, należy mieć na uwadze, iż kadrę własną (tj. posiadaną) stanowią osoby zatrudnione na umowę o pracę (w przypadku wolontariuszy – na podstawie umowy o współpracy), natomiast kadrę zewnętrzną stanowią osoby, które wnioskodawca dopiero chciałby zaangażować do realizacji projektu (np. na umowę zlecenie). W takich przypadkach może obowiązywać konkurencyjna procedura wyboru (Zasada konkurencyjności lub Ustawa Prawo Zamówień Publicznych).

Mając na uwadze powyższe, w pkt 4.5 wniosku nie należy wykazywać kadry zarządzającej, którą w myśl zapisów ww. Instrukcji należy opisać w pkt 4.7 wniosku Sposób zarządzania projektem, również z uwzględnieniem podziału na kadrę własną i zewnętrzną. Jeżeli zatem Wnioskodawca planuje zlecenie wykonania kursu operatora koparki na zewnątrz i zatrudnienie do tego celu trenera z zewnątrz (na podstawie ww. form zatrudnienia), wówczas w pkt 4.5 wniosku powinien opisać wymagania stawiane osobom, które będą odpowiedzialne za merytoryczną realizację ww. kursu.

Pytanie 1

Czy w ramach niniejszego konkursu Wnioskodawcą może być firma będąca agencją zatrudnienia i instytucją szkoleniową (a nie bezpośrednio szkoła)?

Odpowiedź 1

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają określone w nim kryteria, z wyłączeniem z podmiotów wskazanych na str. 30-31 przedmiotowego Regulaminu, wsparcie natomiast w ramach Modelu I musi być skierowane bezpośrednio do uczniów/słuchaczy konkretnych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przy założeniu, że spełnione zostaną jego warunki, w tym m.in. obowiązek  przeprowadzenia diagnozy zatwierdzonej przez organ prowadzący oraz zawarcia przez daną szkołę/placówkę przed złożeniem wniosku o dofinasowanie obligatoryjnego porozumienia z pracodawcą/przedsiębiorcą (kryterium specyficzne obligatoryjne nr 1). O ile zatem wspomniana przez Państwa firma spełnia definicję Wnioskodawcy i planuje wsparcie dla konkretnej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, może aplikować w przedmiotowym konkursie.

Jednocześnie, w przypadku realizacji Modelu III należy mieć na uwadze zawężenie definicji Wnioskodawcy wynikające z brzmienia kryterium specyficznego obligatoryjnego, zgodnie z którym „Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność o charakterze edukacyjnym realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt”.

 

Pytanie 2

Wnioskodawca chciałby realizować projekt w ramach modelu I. Czy można założyć, że uczestnicy projektu zostaną objęci:

a) diagnozą potrzeb pod kątem uzupełnienia umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem.

b) stażami zawodowymi u pracodawców bez organizacji szkoleń/kursów?

Odpowiedź 2

Zgodnie z założeniami przedmiotowego konkursu

 1. zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż zawodowy oraz kursy/ szkolenia (o ile dotyczy), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem,
 2. realizacja staży zawodowych dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.

Realizacja zatem kursów/szkoleń prowadzących do nabycia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, miękkich kompetencji pracowniczych, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców i poprzedzonych diagnozą ucznia/ słuchacza nie jest obowiązkową formą wsparcia w Modelu I. Stanowi ona bowiem jedną z możliwych do zrealizowania w tym Modelu dodatkowych form wsparcia, przy założeniu, że zrealizowane zostaną obligatoryjne  elementy ww. Modelu (a, b).

Pytanie 3

W Regulaminie konkursu (str. 36) zostały określone wskaźniki dla projektu. Wśród wskaźników rezultatu nie określono wskaźnika, który odpowiadałby przewidzianemu wsparciu w zakresie odbywania staży przez uczniów/słuchaczy u pracodawców, tj. nabyciu kompetencji przez ucznia/słuchacza poprzez udział w stażu.  Czy w tej sytuacji Wnioskodawca może sam określić wskaźnik rezultatu np. Liczba uczniów/słuchaczy, którzy nabyli kompetencje po opuszczeniu programu?

Odpowiedź 3

Wskazane na str. 36 Regulaminu przedmiotowego konkursu wskaźniki stanowią obligatoryjne wskaźniki rezultatu, które należy wybrać z listy rozwijanej GWA MAKS2 adekwatnie do specyfiki realizowanego przez Państwa Modelu, a co za tym idzie bezpośrednich odbiorców wsparcia. Jednocześnie, z uwagi na specyfikę Modelu I Instytucja Organizująca Konkursu nakłada na Wnioskodawcę obowiązek uwzględnienia wskaźnika własnego specyficznego (wskaźnika rezultatu bezpośredniego) określającego liczbę uczniów, którzy zakończyli udział w stażach u pracodawcy (str. 39 Regulaminu konkursu).
Z uwagi natomiast na źródło pomiaru przedmiotowego wskaźnika, jakim jest dokument potwierdzający odbycie stażu zawodowego wydawany niezwłocznie po jego zakończeniu, który zawiera m.in. opis kompetencji uzyskanych przez stażystę, nie ma konieczności wykazywania dodatkowego wskaźnika własnego specyficznego określającego kompetencje uzyskane przez ucznia/słuchacza w wyniku udziału w stażu zawodowym. Niemniej jednak, w przypadku zaplanowania w projekcie innych działań prowadzących do nabycia przez uczniów kompetencji, każdorazowo należy mieć na uwadze obowiązek zachowania czteroetapowego wzorca nabycia kompetencji, który należy wykazać
w sposobie pomiaru wskaźnika odnoszącego się do nabycia przez nich kompetencji. Ponadto, formułując nazwę wskaźnika własnego należy wprost odnieść się do kompetencji nabytych w wyniku udziału w konkretnej formie wsparcia np. kursu, nie zaś tak jak w Państwa propozycji „po opuszczeniu programu”.

Pytanie 4

Regulamin str. 20 wskazuje: Wysokość stypendium nie może przekroczyć połowy średniego wynagrodzenia (brutto) za pracę w województwie warmińsko-mazurskim, wyliczaną na podstawie aktualnych danych GUS. Zgodnie z danymi GUS za I 2018r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w woj. warmińsko-mazurskim wyniosło: 3 852,86. Czy w związku z tym Wnioskodawca może założy stypendium na poziomie 1926,43 brutto za 150 godzin odbywania stażu ?

Odpowiedź 4

Zgodnie z Regulaminem konkursu wysokość stypendium nie może przekroczyć połowy średniego wynagrodzenia (brutto) za pracę w województwie warmińsko-mazurskim, wyliczaną na podstawie aktualnych danych GUS, przy czym przedmiotowe dane należy rozumieć jako dane wskazane na stronie www.stat.gov.pl. Instytucja Organizująca Konkurs w celu zachowania standaryzacji danych posługuje się danymi w ujęciu kwartalnym przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w ujęciu ogółem dla województwa warmińsko-mazurskiego. Z informacji dostępnych na czas ogłoszenia konkursu na ww. stronie dostępne są informacje dotyczące III kwartału 2017r. wskazujące na kwotę 3 804,31 zł, z czego 50% stanowi maksymalną kwotę wyliczonego stypendium tj. 1 902,16 zł. Z uwagi na fakt, iż na czas ogłoszenia przedmiotowego konkursu dane nt. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za IV kwartał 2017r. nie są dostępne na stronie GUS, Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość indeksacji przedmiotowej kwoty w przypadku jej aktualizacji na stronie GUS do czasu zakończenia naboru lub tez aktualizacji na etapie negocjacji.

Na stronie 29 regulaminu konkursu Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 widnieje zapis:
Ostatnie zdanie przytoczonego fragmentu mówi o zgodności interwencji w katalogiem.

W innych miejscach regulaminu znajdują się odwołania do diagnozy i potrzeb rynku pracy, w tym rekomendacji pracodawców w Modelu III.
"Przykładowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych został opracowany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez MEN: http://www.koweziu.edu.pl/wyposazenie-pracowni. Zamieszczone katalogi zawierają przykładowe rodzaje wyposażenia pracowni. Należy kierować się racjonalnością zakupu i potrzebami indywidualnej jednostki oświatowej. Zgodność interwencji przewidzianej w ramach projektu z przedmiotowym katalogiem będzie podlegał ocenie merytorycznej."

Pytanie:

Czy katalog jest rekomendowany czy konieczna jest zgodność interwencji z katalogiem?

Odpowiedź:

W odniesieniu do Państwa zapytania należy podkreślić, iż przewidziane w projekcie wyposażanie musi odpowiadać potrzebom konkretnej jednostki oświatowej i być zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach dla danego zawodu. Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dokonywane jest zatem na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia, w tym zwłaszcza powinno obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Przeprowadzona diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, a co za tym idzie również potrzeby rynku pracy (w tym rekomendacje pracodawców/przedsiębiorców). Zgodność interwencji przewidzianej w ramach projektu będzie bowiem podlegała ocenie merytorycznej. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zamieszczone na wskazanej w Regulaminie konkursu stronie internetowej katalogi wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych zawierają przykładowe rodzaje wyposażenia pracowni, planując jednak wydatki w tym zakresie każdorazowo należy kierować się racjonalnością zakupu i potrzebami indywidualnej jednostki oświatowej.

 

Pytanie:

W związku z planowanym projektem: Moduł III zwracam się z pytaniami:
- czy kosztem kwalifikowanym będzie doposażenie pracowni języków obcych – zestaw: wyposażenie w stoliki, moduł sterujący, słuchawki z mikrofonem itd.(w pracowni odbywały by się zajęcia również z języka obcego zawodowego)?
- czy obejmując wsparciem nauczyciela kształcenia zawodowego, możemy zaplanować tylko studia podyplomowe dające mu uprawnienia pedagogiczne?
 

Odpowiedź:

1. Zgodnie z Regulaminem konkursu, Model III zakłada: „doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe przy jednoczesnym:

 • wprowadzeniu nowego zawodu/nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji)
 • i/lub  zmodernizowaniu/dopasowaniu metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy (…).”

Kontekst zadanego przez Państwa pytania, zwłaszcza brak odwołania do konkretnego zawodu, który miałby zostać utworzony i/lub zmodernizowany nie wskazuje, aby potrzeba doposażenia wynikała z ww. obligatoryjnych elementów Modelu III, co utrudnia udzielenie jednoznacznej odpowiedzi. W sytuacji jednak spełnienia obligatoryjnych założeń Modelu III, należy pamiętać, że przewidziane w projekcie wyposażanie musi odpowiadać potrzebom konkretnej jednostki oświatowej i być zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach dla danego zawodu. Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dokonywane jest zatem na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia, w tym zwłaszcza powinno obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Przeprowadzona diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, a co za tym idzie również potrzeby rynku pracy (w tym rekomendacje pracodawców/przedsiębiorców). Zgodność interwencji przewidzianej w ramach projektu podlega bowiem ocenie merytorycznej.

Ponadto, Państwa pytanie wskazuje, że omawiane pracownie będą wykorzystywane nie tylko do nauki języka zawodowego branżowego, ale głównie do nauki języka obcego w ramach przedmiotów ogólnokształcących, co nie jest przedmiotem niniejszego Modelu, a tym samym nie wpisuje się w cel przedmiotowego konkursu.

 

2. Zgodnie z Regulaminem konkursu, Model III obligatoryjnie zakłada również wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji  lub kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (np. kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże lub praktyki w przedsiębiorstwach).  Zakres wsparcia udzielanego na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu musi być natomiast zgodny z warunkami określonymi na str. 24 Regulaminu konkursu. Należy również pamiętać o tym, że potrzeba objęcia wsparciem nauczycieli szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu) musi być zgodna z potrzebami szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz wynikać z diagnozy zatwierdzonej przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji.

 

Nauczyciel kształcenia zawodowego i/lub instruktor praktycznej nauki zawodu może więc zostać objęty wsparciem w postaci studiów podyplomowych dających uprawnienia pedagogiczne, o ile studia te będą mieć na celu przygotowanie ww. nauczyciela/instruktora do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz jeśli wsparcie to będzie zgodne z powyższymi warunkami.

Pytanie 1

Czy można w projekcie ująć tylko MODEL I (bez wsparcia dla nauczycieli)? Czyli w projekcie wystąpią następujące działania:

-diagnoza uczniów

-staże uczniów

-szkolenia i kursy zaw. dla uczniów

-doradztwo grupowe dla uczniów z zakresu miękkich kompetencji

-doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt do przeprowadzenia kursów.

Nie chcemy w projekcie ujmować żadnych działań dla nauczycieli (szkoleń, staży, praktyk). Tylko te działania, o których napisałam w MODELU I.


Odpowiedź

Tak. W konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 możliwa jest realizacja wybranych modeli projektu, np. wspomnianego w Państwa pytaniu Modelu I lub realizacja łącznie wszystkich trzech modeli. Jednocześnie, co do zaproponowanych działań, Instytucja Organizująca Konkurs podkreśla, że doradztwo grupowe dla uczniów z zakresu miękkich kompetencji nie jest wpisane w działania możliwe do realizacji w ramach przedmiotowego konkursu. Istnieje jednak możliwość wyposażenia uczniów/słuchaczy, jeżeli zachodzi potrzeba, w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców i poprzedzonych diagnozą ucznia/słuchacza, o ile zostaną zachowane pozostałe obligatoryjne elementy Modelu I.

 

Pytanie 2

Czy istnieją jakieś ramy czasowe dla składanego projektu (od do)?

Odpowiedź

Jeśli chodzi o ramy czasowe realizacji projektu, to są one każdorazowo uzależnione od zakresu planowanego wsparcia i należą do decyzji Wnioskodawcy. Należy jednak pamiętać o tym, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, okres realizacji projektu powinien zawierać się w przedziale od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2023 roku. Ponadto racjonalność zaplanowanych działań, w tym harmonogram projektu, będzie każdorazowo weryfikowana przez Członków Komisji Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej. 

Jeśli natomiast chodzi o ramy czasowe złożenia wniosku, to w pierwszej kolejności wniosek o dofinansowanie projektu jest wypełniany i składany jest za pośrednictwem systemu informatycznego o nazwie LSI MAKS2, który dostępny jest pod adresem: http://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/logowanie od dnia 19 lutego 2018 r. od godz. 0.00 do dnia 16 marca 2018 r. do godz. 15.00. Następnie w formie papierowej będą przyjmowane w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, adres: ul. E. Plater 1, II piętro, pokój 313 (Punkt przyjmowania wniosków), tel. 89 52 19 700, mail: dfs@warmia.mazury.pl, od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 16 marca 2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Mając na uwadze zbliżający się termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (1 typ), w ramach którego dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Instytucja Organizująca Konkurs zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdą środę w godzinach 10.00–12.00.

 

Pytanie 3

 

W szkole w Ełku dokonano modernizacji 5 sal –  remont z PFRON – wymieniono tylko podłogi i wykładzinę obiektową oraz wykonano likwidację barier celem dostosowania tych pracowni do możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne. Czy te sale mogą być wykorzystywane do realizacji projektu jako wkład własny?

 

Odpowiedź 3

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków wykład niepieniężny, który w ciągu 7 lat (10 dla nieruchomości) był współfinasowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, jest niekwalifikowalny (podwójne finasowanie).

Jeżeli zatem  środki na remont sal z PFRON stanowiły dotację z krajowych środków publicznych, to wartość przedmiotowych sale nie może zostać wniesiona jako wkład własny do projektu w ciągu 7 lat (termin liczony od daty protokołu odbioru prac). W takim przypadku można przeanalizować możliwość uwzględnienia w ramach wkładu własnego kosztów opłat związanych z użytkowaniem pomieszczeń, tj. energia elektryczna, ogrzewanie, sprzątanie itp. – koszty, które normalnie byłby ponoszone bez względu na to, czy dana sala została doposażona ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, czy też nie.

Pytanie 1

Czy można w projekcie ująć tylko MODEL I (bez wsparcia dla nauczycieli)? Czyli w projekcie wystąpią następujące działania:

-diagnoza uczniów

-staże uczniów

-szkolenia i kursy zaw. dla uczniów

-doradztwo grupowe dla uczniów z zakresu miękkich kompetencji

-doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt do przeprowadzenia kursów.

Nie chcemy w projekcie ujmować żadnych działań dla nauczycieli (szkoleń, staży, praktyk). Tylko te działania, o których napisałam w MODELU I.


Odpowiedź

Tak. W konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 możliwa jest realizacja wybranych modeli projektu, np. wspomnianego w Państwa pytaniu Modelu I lub realizacja łącznie wszystkich trzech modeli. Jednocześnie, co do zaproponowanych działań, Instytucja Organizująca Konkurs podkreśla, że doradztwo grupowe dla uczniów z zakresu miękkich kompetencji nie jest wpisane w działania możliwe do realizacji w ramach przedmiotowego konkursu. Istnieje jednak możliwość wyposażenia uczniów/słuchaczy, jeżeli zachodzi potrzeba, w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców i poprzedzonych diagnozą ucznia/słuchacza, o ile zostaną zachowane pozostałe obligatoryjne elementy Modelu I.

 

Pytanie 2

Czy istnieją jakieś ramy czasowe dla składanego projektu (od do)?
 

Odpowiedź

Jeśli chodzi o ramy czasowe realizacji projektu, to są one każdorazowo uzależnione od zakresu planowanego wsparcia i należą do decyzji Wnioskodawcy. Należy jednak pamiętać o tym, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, okres realizacji projektu powinien zawierać się w przedziale od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2023 roku. Ponadto  racjonalność zaplanowanych działań, w tym harmonogram projektu, będzie każdorazowo weryfikowana przez Członków Komisji Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej. 

Jeśli natomiast chodzi o ramy czasowe złożenia wniosku, to w pierwszej kolejności wniosek o dofinansowanie projektu jest wypełniany i składany jest za pośrednictwem systemu informatycznego o nazwie LSI MAKS2, który dostępny jest pod adresem: http://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/logowanie od dnia 19 lutego 2018 r. od godz. 0.00 do dnia 16 marca 2018 r. do godz. 15.00. Następnie w formie papierowej będą przyjmowane w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, adres: ul. E. Plater 1, II piętro, pokój 313 (Punkt przyjmowania wniosków), tel. 89 52 19 700, mail: dfs@warmia.mazury.pl, od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 16 marca 2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Mając na uwadze zbliżający się termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ), w ramach którego dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Instytucja Organizująca Konkurs zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdą środę w godzinach 10.00–12.00.

Pytanie 1:

We wskazanym Modelu I istnieje również możliwość uzupełnienia ww. obligatoryjnych działań (a, b) o:

- wyposażenie ucznia/słuchacza w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz jeżeli zachodzi potrzeba w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców i poprzedzonych diagnozą ucznia/słuchacza.

Czy ten zapis oznacza, że dodatkowe umiejętności zawodowe mogą być nabywane jedynie w trakcie kursów /szkoleń zewnętrznych wybranych przy udziale pracodawców i poprzedzonych diagnozą?
Czy kursy i szkolenia muszą być realizowane przez podmioty zewnętrzne czy mogą być prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w danej szkole, którzy posiadających odpowiednie przygotowanie trenerskie w dziedzinie m i n prowadzenia szkoleń w zakresie rozwoju miękkich kompetencji pracowniczych ?

W każdym z tych przypadków programem szkolenia zakłada 4 etapową weryfikację nabywania kompetencji. Słowo "wybranych" sugeruje, że można korzystać - dokonywać wyboru - jedynie z gotowej oferty. A może oznacza wybranych dla danego ucznia/słuchacza?

Czy w uzasadnionych diagnozą i potrzebami pracodawców przypadkach można łączyć" wykonawców" np. kurs zakończony egzaminem potwierdzającym kwalifikacje - organizowany przez firmę zewnętrzną oraz kurs podnoszący kompetencje prowadzony przez nauczycieli zatrudnionych w szkole jako 2 formy wsparcia ucznia?

Odpowiedź:

Regulamin przedmiotowego konkursu nie ogranicza możliwości wyboru wykonawcy, odpowiedzialnego za realizację kursów/szkoleń prowadzących do nabycia umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych uczniów/słuchaczy, a tym samym nie wyklucza możliwości przeprowadzenia ich przez nauczycieli zatrudnionych w szkole/prowadzącej kształcenie zawodowe, o ile posiadają odpowiednie przygotowanie trenerskie (w tym kwalifikacje) do przeprowadzenia kursów/szkoleń w danej dziedzinie. Warunkiem jednak kwalifikowalności wydatku związanego z zaangażowaniem nauczycieli do projektu jest zgodność z powszechnie obowiązującym prawodawstwem krajowym, które determinuje formę i warunki ich zatrudnienia w projekcie, koszty natomiast związane z przeprowadzeniem kursów/szkoleń muszą być zgodne z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Jednocześnie, Instytucja Organizująca Konkurs zachęca do zapoznania się z załączonym materiałem pomocniczym opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju dotyczącym angażowania nauczycieli w projektach współfinansowanych z EFS.

Ponadto, należy mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami Regulaminu przedmiotowego konkursu kursy/szkolenia skierowane do uczniów/słuchaczy powinny być realizowane zgodnie z §3 Rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w myśl którego, osoba która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodnie ze wzorem zaświadczenia określonym w załącznikach do niniejszego rozporządzenia). Ponadto, IZ rekomenduje, aby w ramach projektu przewidywać szkolenia kończące się egzaminem i uzyskaniem konkretnego certyfikatu, potwierdzającego nabyte kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania zawodu unormowanego w rozporządzeniach właściwego ministra (jeżeli uzyskane w ramach szkolenia kwalifikacje są objęte certyfikacją zewnętrzną to Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia uczestnikom przystąpienia do egzaminu zewnętrznego). Nabyciu przez uczniów umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych pożądanych na rynku pracy może towarzyszyć również wsparcie ukierunkowane na rozwój miękkich kompetencji pracowniczych (jeżeli zachodzi taka potrzeba), które pozwolą szybko adaptować się do nowych warunków i wymagań niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Planując zatem tego typu wsparcie, każdorazowo należy mieć na uwadze niezbędny do tego potencjał podmiotu oraz osób odpowiedzialnych za jego realizację. Jednocześnie, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość łącznej realizacji kursów/szkoleń przez różnych wykonawców, o ile podyktowane jest to specyfiką wsparcia.

Odnosząc się do zapisu mówiącego o możliwości wyposażenia ucznia/słuchacza w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe (…), które zostaną uzyskane w trakcie kursów/ szkoleń wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców, należy mieć na uwadze wybór kursów/szkoleń podyktowany potrzebami pracodawców/przedsiębiorców na określone umiejętności, kompetencje, kwalifikacje zawodowe pożądane na rynku pracy, którzy partycypują  w konstruowaniu założeń projektu zgodnie z porozumieniem zawieranym ze szkołą/placówką prowadzącą kształcenie zawodowe (patrz: kryterium specyficzne obligatoryjne nr 1).

 

Pytanie 2:

Czy w sytuacji, kiedy diagnoza uczniów i pracodawcy wskazują na potrzebę dodatkowego wzmocnienia kompetencji językowych z języka obcego ukierunkowanego zawodowo to czy takie kompetencje uczniowie mogą zdobywać na zajęciach dodatkowych prowadzonych w szkole przez nauczycieli zatrudnionych w szkole?

Odpowiedź:

Należy pamiętać iż przedmiotowy konkurs nie przewiduje realizacji zajęć dodatkowych. Jeżeli jednak przeprowadzona diagnoza potrzeb uczniów oraz oczekiwań pracodawców (uwzględnionych w diagnozie zatwierdzonej przez organ prowadzący) wskazuje na potrzebę dodatkowego wzmocnienia u uczniów kompetencji z języka obcego ukierunkowanego zawodowo, zaś komunikowanie się nim w rzeczywistym środowisku pracy stanowi niezbędny warunek wykonywania danego zawodu, w ramach Modelu I dopuszcza się możliwość realizacji kursu z języka obcego branżowego, o ile stanowi on uzupełnienie obligatoryjnych elementów ww. Modelu (a-b), oraz wynika z zakresu porozumienia zawartego pomiędzy szkołą/placówką prowadzącą kształcenie zawodowe a pracodawcą/przedsiębiorcą, którego zakres prowadzonej działalności jest zgodny z kierunkiem wspieranym w projekcie oraz który uczestniczył w konstruowaniu założeń projektu. Jednocześnie kurs taki musi wykraczać poza zakres podstawy programowej kształcenia w zawodach.  Planując wsparcie w projekcie należy mieć również na uwadze konieczność spełnienia obowiązujących w przedmiotowym konkursie limitów i ograniczeń, w tym w szczególności zapewnienie, iż „przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań dotychczas prowadzonych przez szkołę. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach PO KL albo programów rządowych (…)”.


Pytanie 3:

Na stronie 19 regulaminu w pkt I.2 widnieje zapis: staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego dotyczą uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (innych niż wskazane w cz. I pkt 1), w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia.

W szkole realizowane jest kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawców dla uczniów jednego kierunku. Odbywa się to na zasadzie porozumienia i szkoła nie ponosi wydatków związanych z taką formą realizacji kształcenia praktycznego,

Czy w związku z tym, uczniowie uczący się na tym kierunku będą dodatkowo mogli brać udział w płatnych stażach zawodowych u pracodawcy, wykraczających poza obowiązkowe praktyczne kształcenie zawodowe i tym samym ponad podstawę programową kształcenia w danym zawodzie?

Odpowiedź:

W przypadku, gdy szkoła prowadzi praktyczną naukę zawodu we współpracy z pracodawcami to środki EFS mają zwiększyć wymiar praktycznej nauki zawodu objętej podstawą nauczania danego zawodu poprzez realizację staży.  Uczniowie uczący się na wspomnianym w pytaniu kierunku będą mogli brać udział stażach w ramach projektu, o ile tak jak Państwo wskazali będą one wykraczały poza obowiązkowe praktyczne kształcenie zawodowe i tym samym ponad podstawę kształcenia w danym zawodzie.

 

Pytanie 4:

Szkoła zainteresowana jest otwarciem nowego kierunku kształcenia i ubieganiem się o projekt w ramach Modelu III. Posiada wszystkie niezbędne zgody i opinie oraz zgodę organu prowadzącego. Pierwsi uczniowie rozpoczną naukę we wrześniu 2019 roku - czy w związku z przygotowaniem do otwarcia nowego kierunku możliwe jest rozpoczęcie projektu we wrześniu 2018 w celu przygotowania nauczycieli oraz zakupu doposażenie zgodnie z regulaminem konkursu i zakończenie we wrześniu 2019 r. ?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfiką Modelu III wprowadzenie nowego zawodu/nowych zawodów w danej szkole powinno być zgodne z art. 68 ust. 7 Ustawy Prawo Oświatowe , a co za tym idzie poprzedzone odpowiednim czasem związanym z przeprowadzeniem czynności służących wprowadzeniu nowego zawodu. Wobec powyższego, jeżeli Wnioskodawca w projekcie zaplanuje okres realizacji, który będzie uzasadniał czynności poprzedzające otwarcie nowego kierunku Instytucja Organizująca Konkurs nie widzi przeciwskazań, co do zaproponowanego przez Państwa okresu realizacji. Należy jednak pamiętać, iż racjonalność zaplanowanych działań w tym efektywność wydatków, a także ich niezbędność do realizacji celów projektu będzie każdorazowo weryfikowana przez Członków Komisji Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej.

 

Pytanie 5:

Czy w ramach przygotowań do otwarcia nowego kierunku możliwe jest poza sfinansowaniem doposażenia, sfinansowanie opracowania programu nauczania we współpracy z przedsiębiorcami oraz koszty związane z promocją nowego kierunku, co może mieć bezpośredni wpływ na wzrost zainteresowania? Czy w związku ze specyfiką modelu III grupę docelową będą stanowić szkoła i jedynie przyszli uczniowie?

Odpowiedź:

W zakresie kosztów sfinansowania opracowania programów nauczania we współpracy z przedsiębiorcami przedmiotowy koszt mógłby być kwalifikowalny, o ile uzasadniona zostałby potrzeba zaangażowania przedsiębiorcy i jego udział wiązałby się z wypracowaniem konkretnych rezultatów/ rozwiązań, które przyczyniałby się np. do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. W zakresie działań związanych z promocją nowego kierunku należy mieć na uwadze, iż w odróżnieniu do poprzedniej perspektywy finansowej działania informacyjno-promocyjne projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków mieszczą się w katalogu kosztów pośrednich, w związku z czym nie mogą zostać ujęte w ramach kosztów bezpośrednich projektu.

W kontekście grupy docelowej należy zaznaczyć, iż specyfika  Modelu III determinuje bezpośrednich odbiorców wsparcia tj. szkoły/ placówki prowadzące kształcenie zawodowe, a także nauczyciele tychże placówek.

 

 

Pytanie 6:

Czy w ramach przedmiotowego konkursu IZ rekomenduje realizację odrębnych modeli, czy możliwe jest łączenie modeli - np I i III?

Odpowiedź:

W ramach przedmiotowego konkursu  możliwa jest realizacja kompleksowego wsparcia polegająca na łączeniu Modeli, np. Model I i III, o ile zostaną spełnione wszystkie wymagania dotyczące realizacji poszczególnych Modeli.

 

Pytanie 7:

Czy istnieje limit środków trwałych dla realizacji samego III modelu - otwarcie nowego kierunku i doposażenie - ze wstępnego kosztorysu wychodzi, że koszty związane z doposażeniem będą stanowić ok 70% wartości całego projektu realizowanego jedynie w modelu III, z czego 50 % to środki trwałe. Czy takie założenie jest uprawnione?

Odpowiedź:

W zakresie limitu cross-financingu i środków trwałych w przypadku realizacji Modelu III, zgodnie z Regulaminem konkursu str. 52 -53 realizując projekt w ramach Modelu III należy wyodrębnić zadanie Doposażenie, w którym wartość środków trwałych może wynosić 100% wartości tego zadania (w tym cross-financing). Wartość natomiast środków trwałych w pozostałych zadaniach może stanowić do 10% (w tym cross-financing) wartości ogółem projektu pomniejszonej o wartość zadania Doposażenie (w tym cross-financing). Ponadto w ramach wyodrębnionego zadania Doposażenie nie wszystkie wydatki muszą spełniać definicję środka trwałego lub cross-financingu. Ważne jest także, iż limit cross-financingu w całym projekcie nie może łącznie przekroczyć 8,5 % wartości projektu. IOK zachęca do zapoznania się z przykładem zamieszczonym na str. 53 Regulaminu konkursu, który odnosi się do przykładowego projektu w ramach Modelu III zawierającego wyodrębnione zdanie Doposażenie i bazuje na przykładowych danych liczbowych.

Pytanie:

Model I obligatoryjnie zakłada realizację łącznie powyższych działań (a-b) związanych ze wsparciem każdego ucznia/słuchacza.

Czy to oznacza, że w projekcie realizowanym wg Modelu I każdy uczeń/słuchacz, który będzie objęty wsparciem w projekcie będzie poza objęciem diagnozą ( realizacja pkt a) zobowiązany do realizacji stażu zawodowego (spełnienie pkt b)?

 

Odpowiedź:

Tak.  Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18: „Model I obligatoryjnie zakłada realizację poniższych działań (a-b):

a)           zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż zawodowy oraz kursy/szkolenia (o ile dotyczy), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem.

b)           realizacja staży zawodowych  dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.

Ponadto, zgodnie z uwagą na str. 16 przedmiotowego Regulaminu: „Model I obligatoryjnie zakłada realizację łącznie powyższych działań (a-b) związanych ze wsparciem każdego ucznia/słuchacza.”

Oznacza to, że w projekcie realizowanym wg Modelu I każdy uczeń/słuchacz biorący udział w projekcie  musi obligatoryjnie zostać objęty diagnozą (realizacja pkt a) oraz jest zobowiązany do realizacji stażu zawodowego (realizacja pkt b).

Pytanie

Regulamin konkursu powołuje się na objęcie wsparciem uczniów/ słuchaczy:

1. Czy oznacza to, że można kierować wsparcie do szkół policealnych i ich słuchaczy?

2. Czy w związku z tym, że KKZ są formą pozaszkolną – do ich uczniów nie może być kierowane wsparcie?

Uprzejmie proszę o rozstrzygnięcie – w zespole szkół, który zainteresowany jest przystąpieniem do konkursu uczą się zarówno słuchacze w szkole policealnej, jak i uczniowie w kkz.

 

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wsparcie w ramach projektu może zostać skierowane do uczniów/ słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, a co za tym idzie także uczniów/słuchaczy szkół policealnych, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 2f Ustawy Prawo Oświatowe. Doprecyzowując powyższe, projekt może być skierowany do uczniów/słuchaczy kształcących się w określonych zawodach w szkole policealnej, natomiast nie jest możliwe wsparcie słuchaczy będących jedynie uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Należy mieć na uwadze, iż w ramach Modelu I istnieje możliwość wyposażenia ucznia/słuchacza w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców i poprzedzonych diagnozą ucznia/słuchacza, w tym m.in. kwalifikacyjnych kursów zawodowych wskazanych w §3 Rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, realizowanych zgodnie z jego założeniami. Warunkiem jednak realizacji ww. kursów jest spełnianie obligatoryjnych elementów Modelu I (zgodnie z charakterystyką przedmiotowego wsparcia wskazana w regulaminie konkursu na str. 15–16.) Jednocześnie, planując wsparcie w projekcie, należy mieć na uwadze konieczność spełnienia obowiązujących limitów i ograniczeń, w tym w szczególności zapewnienie, iż przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań dotychczas prowadzonych przez szkołę. Ponadto, planując realizacje kwalifikacyjnych kursów zawodowych Wnioskodawca powinien zapewnić, iż nie zajdzie ryzyko podwójnego finansowania wydatków związanych z ich realizacją.

Pytanie:

W regulaminie konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 na stronie 105 znajdują się odniesienia do specyficznych kryteriów fakultatywnych. Podane są w podziale na 3 Modele.

Pytanie brzmi - jak liczone są punkty za spełnianie kryteriów w sytuacji realizacji projektów mieszanych Modeli? Np w Modelu I kryt nr 3 i w Modelu II kryt nr 1 brzmi:

Projekt zakłada współpracę szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego (pracodawcami/organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/ organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, uczelniami wyższymi)......... i pkt za liczbę porozumień. Czy spełnianie tego kryterium w przypadku realizacji projektu w modelu I i II będzie punktowane dwukrotnie?

 

Odpowiedź:

Kryteria fakultatywne wskazane w Regulaminie konkursu przedstawiono w podziale na trzy Modele w celu przejrzystego wskazania, ile dodatkowych punktów za spełnienie każdego z nich może uzyskać Wnioskodawca w zależności od realizowanego Modelu. Niemniej jednak, zgodnie z ww. dokumentacją projekt może zakładać kompleksowe wsparcie, polegające na realizacji więcej niż jednego Modelu, wówczas należy zwrócić uwagę, iż dany Model zakłada kryteria specyficzne fakultatywne, które mogą mieć zastosowanie  do każdego z nich (w Modelu I kryterium nr 4, 5, 6 w Modelu II kryterium nr 2,3,4 oraz w Modelu III kryterium nr 5,6,7) co nie oznacza możliwości sumowania punktów za spełnienie ww. kryteriów w związku z realizacja więcej niż jednego Modelu-  punkty za ich spełnienie przyznawane są bowiem na poziomie całego projektu.

Wyjątek natomiast stanowi przytoczone w Państwa zapytaniu kryterium nr 3 w Modelu I, kryterium nr 1 w Modelu II, kryterium nr 4 w Modelu III, które z uwagi na możliwość wystąpienia szerokiego spektrum współpracy szkoły/placówki z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, dopuszcza możliwość sumowanie punktów o ile w przypadku Modelu I oraz Modelu III są to porozumienia dodatkowe (tj. wykraczają poza zakres porozumień zawieranych w celu spełniania kryteriów specyficznego obligatoryjnego nr 1 w Modelu I oraz nr 1 w Modelu III) zaś w Modelu II wskazano jakiekolwiek porozumienie (np. zawarte pomiędzy szkołą, a pracodawcą na rzecz rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym polegającej  na umożliwieniu dokształcania pracownikom przedsiębiorstw). Wówczas za wykazanie na przykład trzech porozumień możliwe będzie otrzymanie dwóch punktów premiujących, zgodnie ze skalą możliwych do uzyskania w ramach tego kryterium punktów.

Zestawienie pytań i odpowiedzi będzie aktualizowane w okresie ogłoszenia i naboru wniosków w ramach przedmiotowego konkursu na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl – zakładka: zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków – poddziałanie 2.4.1 – konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego,
Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ)

 

Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18

Termin, od którego można składać wnioski

19 lutego 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

16 marca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”. Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są:

 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • podmioty zgodnie ze Strategią ZIT bis Elbląg (obszar ZIT bis Elbląg tworzą następujące gminy: Miasto Elbląg, Gmina Elbląg, Gmina Tolkmicko, Gmina Milejewo, Gmina Młynary oraz Powiat Elbląski (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary),
 • podmioty, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) m.in. podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie,
 • podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych),
 • podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1541, z późn. zm.,) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/ organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, uczelniami wyższymi) m.in. poprzez:

 • organizację kształcenia praktycznego (staże) dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
 • wyposażenie uczniów/słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje/umiejętności (kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą) oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
 • tworzenie klas patronackich w szkołach,
 • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
 • modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,
 • tworzenie nowych  zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (np. praktyki i staże w przedsiębiorstwach) oraz studia podyplomowe i inne formy doskonalenia zawodowego, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw

Wyżej wymienione formy wsparcia realizowane będą w ramach trzech modeli projektów, których szczegółowy opis znajduje się w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 90% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

36 956 138,12 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 5.03.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 10.07.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460: zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1475).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulamin konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 89 521 97 55 w środy w godz. 10.00–12.00.

 

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2018-07-10

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-03-05

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2018-01-16

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS