Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 1.02.2018 r.

Pytanie 1

Na jakiej podstawie weryfikujecie Państwo prawidłowość sporządzenia programu rewitalizacji, skoro zgodnie z regulaminem konkursu nie jest wymagane załączenie go do wniosku o dofinansowanie projektu?

Odpowiedź:

Ogłoszony 22.01.2018 r. konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/18 nie jest konkursem rewitalizacyjnym. W związku z powyższym, wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu nie należy składać programu rewitalizacji. W danym konkursie program rewitalizacyjny nie będzie weryfikowany. Ocena spełniania tego kryterium będzie polegała na stwierdzeniu, że kryterium formalne nr 5 „Poprawność programu rewitalizacji“ – „nie dotyczy” danego projektu. W przypadku, gdy zainteresowani jesteście Państwo konkursem typowo rewitalizacyjnym, proszę o zapoznanie się z dokumentacją konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18.

 

Pytanie 2

Czy skoro o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, dopuszczalne jest złożenie wniosku przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego, który opracowała dany program rewitalizacji (np. urząd miasta czy gminy)? Czy w takie sytuacji wymagane jest składanie wniosku o dofinansowanie w partnerstwie z tym podmiotem?

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem konkursu „O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające, na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).“ W związku z powyższym, wniosek o dofinansowanie może złożyć każdy podmiot,  pod warunkiem, że działa „w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych“. Ponadto w danym konkursie, nie ma obowiązku składania wniosku o dofinansowanie w partnerstwie z innym podmiotem. 

Pytanie 3

Jak należy interpretować zapis „założenia projektu przedstawione we wniosku stanowią element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego"? Czy wystarczające jest wskazanie, iż dany program rewitalizacji przewiduje realizację działań o charakterze integracji społeczno-zawodowej, zaś wniosek o dofinansowanie (składany przez inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego, który opracowała dany program rewitalizacji) wpisuje się w jego treść, czy też wymagane jest, aby wnioskodawca realizował projekt wspólnie z ww. JST lub na jej zlecenie?”

Odpowiedź:

W danym konkursie kryterium formalne nr 6 „Projekt stanowi element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnego programu rewitalizacji“ nie będzie weryfikowane. Ocena spełniania tego kryterium będzie polegała na stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu.  

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS