Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zwiększenie alokacji w konkursie – 9.02.2018 r.

Komunikat

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 09.02.2018 r. zmianie uległ Regulamin Konkursu nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie:

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kwota przeznaczona do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/17 tj. kwota alokacji wynosi: 17 069 797,95 EUR, co daje kwotę 70 752 605,52 PLN, liczoną po kursie 4,1449 EUR/PLN ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1."

_________________

1 Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w ·miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zwiększono alokację, tj. 30.01.2018 r., gdzie 1 EUR = 4,1449 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/17.

Zmiana obowiązuje od 9.02.2018 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2018-02-09

Lista projektów wybranych do dofinansowania nr 6

2018-02-09

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.