Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 19.02.2018 r.

Pytanie

Regulamin konkursu powołuje się na objęcie wsparciem uczniów/ słuchaczy:

1. Czy oznacza to, że można kierować wsparcie do szkół policealnych i ich słuchaczy?

2. Czy w związku z tym, że KKZ są formą pozaszkolną – do ich uczniów nie może być kierowane wsparcie?

Uprzejmie proszę o rozstrzygnięcie – w zespole szkół, który zainteresowany jest przystąpieniem do konkursu uczą się zarówno słuchacze w szkole policealnej, jak i uczniowie w kkz.

 

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wsparcie w ramach projektu może zostać skierowane do uczniów/ słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, a co za tym idzie także uczniów/słuchaczy szkół policealnych, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 2f Ustawy Prawo Oświatowe. Doprecyzowując powyższe, projekt może być skierowany do uczniów/słuchaczy kształcących się w określonych zawodach w szkole policealnej, natomiast nie jest możliwe wsparcie słuchaczy będących jedynie uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Należy mieć na uwadze, iż w ramach Modelu I istnieje możliwość wyposażenia ucznia/słuchacza w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców i poprzedzonych diagnozą ucznia/słuchacza, w tym m.in. kwalifikacyjnych kursów zawodowych wskazanych w §3 Rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, realizowanych zgodnie z jego założeniami. Warunkiem jednak realizacji ww. kursów jest spełnianie obligatoryjnych elementów Modelu I (zgodnie z charakterystyką przedmiotowego wsparcia wskazana w regulaminie konkursu na str. 15–16.) Jednocześnie, planując wsparcie w projekcie, należy mieć na uwadze konieczność spełnienia obowiązujących limitów i ograniczeń, w tym w szczególności zapewnienie, iż przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań dotychczas prowadzonych przez szkołę. Ponadto, planując realizacje kwalifikacyjnych kursów zawodowych Wnioskodawca powinien zapewnić, iż nie zajdzie ryzyko podwójnego finansowania wydatków związanych z ich realizacją.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS