Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.2

Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

zakończony     od: 2016-02-29 do: 2016-04-13
Komunikaty

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap weryfikacji wymogów formalnych z 30 dni na 50 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru. Zmiana wynika z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism o stwierdzeniu braków formalnych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co wiąże się, w przypadku niepodjęcia przesyłki, z koniecznością jej awizowania przez okres co najmniej 14 dni.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany regulamin konkursu obowiązuje od 12 maja 2016 r.

 

Etapy oceny projektów


Informujemy, że 20.05.2016 r. została zakończona weryfikacja wymogów formalnych wniosków złożonych w ramach konkursu.


Poniżej lista 3 wniosków przekazanych do  oceny formalno-merytorycznej. 
 

Wyniki naboru

Informujemy, iż 4 lipca 2016 r. został zakończony etap oceny merytorycznej  wniosków złożonych na konkurs  RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/16.

Żaden wniosek nie spełnił kryteriów merytorycznych w ramach konkursu nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/16 Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

 

Poniżej skład Komisji Oceniającej Projekty

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca  w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

KONKURS NR RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/16

na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020,  Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

Termin, od którego można składać wnioski

29 lutego 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

13 kwietnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn,

w poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00,

od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym).

Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2, używając funkcji: „wyślij wniosek”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10 tys. RLM, w szczególności projekty polegające na:

  • zadanie 1: budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych,
  • zadanie 2: budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji związanych z gospodarką osadami ściekowymi,
  • zadanie 3: budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową) sieciami wodociągowymi,
  • zadanie 4: budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę  (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania wody), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

48 683 559,16 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu (§14 Procedury odwoławcze). Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
ul. Głowackiego 17, Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:
89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-05-13

Regulamin Komisji oceny projektów

2016-01-28

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-01-28

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-01-28

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-01-28

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-01-28

Załącznik 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-01-28

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-01-28

Załącznik 6 Lista sprawdzająca do weryfikacji wymogów formalnych

2016-01-28

Załącznik 7 Karta oceny kryteriów formalnych

2016-01-28

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-01-28

Załącznik 9 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych

2016-01-28

Załącznik 10 Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-01-29

Załącznik 11 Karta z definicjami merytorycznych

2016-01-29

Załącznik 12 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów

2016-01-29

Załącznik 13 Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-01-29

Załącznik 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-01-29

Załącznik 15 Lista sprawdzająca do umowy

2016-01-28

Załącznik 16 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-01-28

Załącznik 17 Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie

2016-01-29

Załącznik 18 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności

2016-01-29

Załącznik 19 Instrukcja zabezpiecznie umowy

2016-01-29

Załącznik 1 do Listy sprawdzającej

2016-01-28

Studium wykonalności - Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników

2016-01-28

Studium wykonalności - Tabela oceny gotowości do realizacji projektu

2016-01-28

Studium wykonalności - Arkusz uniwersalny do analizy finansowo-ekonomicznej

2016-01-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.