Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu – 27.02.2018 r.

Uzasadnienie zmian do Regulaminu konkursu

9 stycznia 2018 r. weszły w życie zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020. Zaszła więc potrzeba dokonania zmian w Szczegółowym opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie opisu Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym oraz dostosowania kryteriów wyboru projektów do ww. znowelizowanych Wytycznych.

Zmianie uległa również procedura oceny wniosków o dofinansowanie projektów (rezygnacja z etapu oceny formalnej), dzięki czemu uproszczony został proces wyboru projektów do dofinansowania. Zmiany te wymusiły aktualizację Regulaminu konkursu pod kątem jego zapisów oraz ilości dołączonych do niego załączników i zawartych w nim treści.

Dodatkowo w podrozdziale 2.4 Termin, miejsce i forma składania wniosku o dofinansowanie projektu został omyłkowo wskazany nieprawidłowy zakres trwania naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla VII rundy konkursu. W obecnym brzmieniu nabór dla tej rundy określony jest od 27.10.2018 r. do 20.12.2018 r., jednakże nabór w ramach tej rundy powinien trwać od 27.11.2018 r. do 20.12.2018 r. Intencją Instytucji Organizującej Konkurs nie było prowadzenie naboru w ramach VII rundy konkursu w terminie od 27.10.2018 r., ponieważ nie wpisuje się to w założenia konkursu otwartego i nie wynika z logiki prowadzenia naborów w pozostałych rundach konkursu.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 27.02.2018 r. i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014−2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2018-02-26

Wykaz zmian

2018-02-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS