Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu – 1.03.2018 r.

Informujemy o:

1. Zmianie Ogłoszenia i Regulaminu konkursu w zakresie przesunięcia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2018 r. na marzec 2018 r., wynikającego z wydłużenia o 55 dni, tj. z 80 dni na 135 dni od dnia zamknięcia naboru, terminu na weryfikację wymogów formalnych. Zmiana terminu była konieczna z uwagi na dużą ilość naborów na różnych etapach oceny oraz obowiązek doręczania pism wzywających Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie weryfikacji wymogów formalnych pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Z uwagi na wprowadzone zmiany podjęto decyzję o zaktualizowaniu treści Ogłoszenia i Regulaminu konkursu.

2. Zmianie „Wzoru umowy o dofinansowanie projektu” stanowiącego załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu, wynikającej ze zmiany:

  • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020, zwanej dalej ustawą wdrożeniową. Zmiany ustawy wdrożeniowej polegają m.in. na uchyleniu art. 7 dotyczącego możliwości wydawania przez Instytucje Zarządzające wytycznych dotyczących kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego zwanych „wytycznymi programowymi” zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy nowelizującej ustawę wdrożeniową Wytyczne programowe w sprawie kwalifikowalności wydatków do wszystkich działań i poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wydane przez Instytucję Zarządzającą, z dniem 2 grudnia przestają być stosowane.

W związku z powyższym, zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych ograniczeń ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych programowych do Załącznika do umowy o  dofinansowanie projektu – „Zasady kwalifikowalności w ramach Osi Priorytetowej  Kultura i dziedzictwo, Działania 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Wskazania wymaga, iż zmiany powyższe mają wyłącznie charakter „techniczny” i nie nakładają na Wnioskodawcę dodatkowych obowiązków w związku z przygotowaniem i realizacją projektu. Zapisy zawarte w wytycznych programowych, stanowiących załącznik do Regulaminu naboru były znane Wnioskodawcy już w dacie ogłoszenia naboru.

  • zasad oznaczenia projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich od 1 stycznia (akceptacja Karty wizualizacji RPO WiM 2014–2020 przez Ministerstwo Rozwoju). Powyższa zmiana skutkuje obowiązkiem stosowania nowych oznaczeń (logotypów). Do obowiązkowego zestawienia znaków dodano barwy Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku materiałów w wersji pełnokolorowej.
  • wzoru umowy o dofinansowanie polegające na usunięciu zapisów dot. praw autorskich – zapisy nie są adekwatne do rodzaju projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2.
  • zapisów umowy w zakresie poszerzenia katalogu zmian w umowie, które nie wpływają na treść umowy o dofinansowanie i nie wymagają formy aneksu.

3 . Zmianie „Instrukcji zabezpieczania  umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020” stanowiącej załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu, wynikającej ze zmiany wzoru załącznika Instrukcja zabezpieczeń umowy o dofinansowanie projektu (w zakresie wysokości kwoty od której ustanawiane jest drugie prawne zabezpieczenie należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu – dwa zabezpieczenia spośród wskazanego katalogu, w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania przekracza 10 000 000,00 zł).


Zmiany obowiązują od od 27.02.2018 r., tj. dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2018-03-01

Załącznik nr 1 Wzór umowy o dofinansowanie

2018-03-01

Załącznik nr 2 Instrukcja zabezpieczeń

2018-03-01

Załącznik nr 3 Uzasadnienie zmian

2018-03-01

Ogłoszenie konkursu

2018-03-01

Uchwała

2018-03-01

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS