Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 2.03.2018 r.

Pytanie 1

Czy można w projekcie ująć tylko MODEL I (bez wsparcia dla nauczycieli)? Czyli w projekcie wystąpią następujące działania:

-diagnoza uczniów

-staże uczniów

-szkolenia i kursy zaw. dla uczniów

-doradztwo grupowe dla uczniów z zakresu miękkich kompetencji

-doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt do przeprowadzenia kursów.

Nie chcemy w projekcie ujmować żadnych działań dla nauczycieli (szkoleń, staży, praktyk). Tylko te działania, o których napisałam w MODELU I.


Odpowiedź

Tak. W konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 możliwa jest realizacja wybranych modeli projektu, np. wspomnianego w Państwa pytaniu Modelu I lub realizacja łącznie wszystkich trzech modeli. Jednocześnie, co do zaproponowanych działań, Instytucja Organizująca Konkurs podkreśla, że doradztwo grupowe dla uczniów z zakresu miękkich kompetencji nie jest wpisane w działania możliwe do realizacji w ramach przedmiotowego konkursu. Istnieje jednak możliwość wyposażenia uczniów/słuchaczy, jeżeli zachodzi potrzeba, w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców i poprzedzonych diagnozą ucznia/słuchacza, o ile zostaną zachowane pozostałe obligatoryjne elementy Modelu I.

 

Pytanie 2

Czy istnieją jakieś ramy czasowe dla składanego projektu (od do)?

Odpowiedź

Jeśli chodzi o ramy czasowe realizacji projektu, to są one każdorazowo uzależnione od zakresu planowanego wsparcia i należą do decyzji Wnioskodawcy. Należy jednak pamiętać o tym, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, okres realizacji projektu powinien zawierać się w przedziale od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2023 roku. Ponadto racjonalność zaplanowanych działań, w tym harmonogram projektu, będzie każdorazowo weryfikowana przez Członków Komisji Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej. 

Jeśli natomiast chodzi o ramy czasowe złożenia wniosku, to w pierwszej kolejności wniosek o dofinansowanie projektu jest wypełniany i składany jest za pośrednictwem systemu informatycznego o nazwie LSI MAKS2, który dostępny jest pod adresem: http://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/logowanie od dnia 19 lutego 2018 r. od godz. 0.00 do dnia 16 marca 2018 r. do godz. 15.00. Następnie w formie papierowej będą przyjmowane w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, adres: ul. E. Plater 1, II piętro, pokój 313 (Punkt przyjmowania wniosków), tel. 89 52 19 700, mail: dfs@warmia.mazury.pl, od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 16 marca 2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Mając na uwadze zbliżający się termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (1 typ), w ramach którego dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Instytucja Organizująca Konkurs zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdą środę w godzinach 10.00–12.00.

 

Pytanie 3

 

W szkole w Ełku dokonano modernizacji 5 sal –  remont z PFRON – wymieniono tylko podłogi i wykładzinę obiektową oraz wykonano likwidację barier celem dostosowania tych pracowni do możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne. Czy te sale mogą być wykorzystywane do realizacji projektu jako wkład własny?

 

Odpowiedź 3

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków wykład niepieniężny, który w ciągu 7 lat (10 dla nieruchomości) był współfinasowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, jest niekwalifikowalny (podwójne finasowanie).

Jeżeli zatem  środki na remont sal z PFRON stanowiły dotację z krajowych środków publicznych, to wartość przedmiotowych sale nie może zostać wniesiona jako wkład własny do projektu w ciągu 7 lat (termin liczony od daty protokołu odbioru prac). W takim przypadku można przeanalizować możliwość uwzględnienia w ramach wkładu własnego kosztów opłat związanych z użytkowaniem pomieszczeń, tj. energia elektryczna, ogrzewanie, sprzątanie itp. – koszty, które normalnie byłby ponoszone bez względu na to, czy dana sala została doposażona ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, czy też nie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS