Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 6.03.2018 r.

Na stronie 29 regulaminu konkursu Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 widnieje zapis:
Ostatnie zdanie przytoczonego fragmentu mówi o zgodności interwencji w katalogiem.

W innych miejscach regulaminu znajdują się odwołania do diagnozy i potrzeb rynku pracy, w tym rekomendacji pracodawców w Modelu III.
"Przykładowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych został opracowany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez MEN: https//www.koweziu.edu.pl/wyposazenie-pracowni. Zamieszczone katalogi zawierają przykładowe rodzaje wyposażenia pracowni. Należy kierować się racjonalnością zakupu i potrzebami indywidualnej jednostki oświatowej. Zgodność interwencji przewidzianej w ramach projektu z przedmiotowym katalogiem będzie podlegał ocenie merytorycznej."

Pytanie:

Czy katalog jest rekomendowany czy konieczna jest zgodność interwencji z katalogiem?

Odpowiedź:

W odniesieniu do Państwa zapytania należy podkreślić, iż przewidziane w projekcie wyposażanie musi odpowiadać potrzebom konkretnej jednostki oświatowej i być zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach dla danego zawodu. Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dokonywane jest zatem na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia, w tym zwłaszcza powinno obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Przeprowadzona diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, a co za tym idzie również potrzeby rynku pracy (w tym rekomendacje pracodawców/przedsiębiorców). Zgodność interwencji przewidzianej w ramach projektu będzie bowiem podlegała ocenie merytorycznej. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zamieszczone na wskazanej w Regulaminie konkursu stronie internetowej katalogi wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych zawierają przykładowe rodzaje wyposażenia pracowni, planując jednak wydatki w tym zakresie każdorazowo należy kierować się racjonalnością zakupu i potrzebami indywidualnej jednostki oświatowej.

 

Pytanie:

W związku z planowanym projektem: Moduł III zwracam się z pytaniami:
- czy kosztem kwalifikowanym będzie doposażenie pracowni języków obcych – zestaw: wyposażenie w stoliki, moduł sterujący, słuchawki z mikrofonem itd.(w pracowni odbywały by się zajęcia również z języka obcego zawodowego)?
- czy obejmując wsparciem nauczyciela kształcenia zawodowego, możemy zaplanować tylko studia podyplomowe dające mu uprawnienia pedagogiczne?
 

Odpowiedź:

1. Zgodnie z Regulaminem konkursu, Model III zakłada: „doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe przy jednoczesnym:

  • wprowadzeniu nowego zawodu/nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji)
  • i/lub  zmodernizowaniu/dopasowaniu metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy (…).”

Kontekst zadanego przez Państwa pytania, zwłaszcza brak odwołania do konkretnego zawodu, który miałby zostać utworzony i/lub zmodernizowany nie wskazuje, aby potrzeba doposażenia wynikała z ww. obligatoryjnych elementów Modelu III, co utrudnia udzielenie jednoznacznej odpowiedzi. W sytuacji jednak spełnienia obligatoryjnych założeń Modelu III, należy pamiętać, że przewidziane w projekcie wyposażanie musi odpowiadać potrzebom konkretnej jednostki oświatowej i być zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach dla danego zawodu. Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dokonywane jest zatem na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia, w tym zwłaszcza powinno obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Przeprowadzona diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, a co za tym idzie również potrzeby rynku pracy (w tym rekomendacje pracodawców/przedsiębiorców). Zgodność interwencji przewidzianej w ramach projektu podlega bowiem ocenie merytorycznej.

Ponadto, Państwa pytanie wskazuje, że omawiane pracownie będą wykorzystywane nie tylko do nauki języka zawodowego branżowego, ale głównie do nauki języka obcego w ramach przedmiotów ogólnokształcących, co nie jest przedmiotem niniejszego Modelu, a tym samym nie wpisuje się w cel przedmiotowego konkursu.

 

2. Zgodnie z Regulaminem konkursu, Model III obligatoryjnie zakłada również wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji  lub kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (np. kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże lub praktyki w przedsiębiorstwach).  Zakres wsparcia udzielanego na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu musi być natomiast zgodny z warunkami określonymi na str. 24 Regulaminu konkursu. Należy również pamiętać o tym, że potrzeba objęcia wsparciem nauczycieli szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu) musi być zgodna z potrzebami szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz wynikać z diagnozy zatwierdzonej przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji.

 

Nauczyciel kształcenia zawodowego i/lub instruktor praktycznej nauki zawodu może więc zostać objęty wsparciem w postaci studiów podyplomowych dających uprawnienia pedagogiczne, o ile studia te będą mieć na celu przygotowanie ww. nauczyciela/instruktora do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz jeśli wsparcie to będzie zgodne z powyższymi warunkami.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.