Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 26.03.2018 r.

Pytanie 1

Czy beneficjentami projektu muszą być osoby niepełnosprawne, które są klientami pomocy społecznej?

 

Odpowiedź 1

Zgodnie z Regulaminem konkursu uczestnikami projektu muszą być „osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego,  w tym osoby bezrobotne,  wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym”.  

Osoby z niepełnosprawnością mogą stanowić grupę docelową projektu, czyli być ostatecznymi odbiorcami wsparcia, ponieważ wpisują się w definicję osób rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. W związku z powyższym nie muszą być to osoby niepełnosprawne, które są klientami pomocy społecznej. Jednakże muszą spełniać przesłankę zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego.   

 

Pytanie 2

Czy jest wymagana minimalna liczba osób uczestniczących w projekcie?

 

Odpowiedź 2

W ramach ogłoszonego konkursu nie określono minimalnej oraz maksymalnej liczby uczestników, którzy muszą uczestniczyć w projekcie. Należy jednak pamietać, że grupa docelowa, która zostanie objęta wsparciem, powinna wynikać z diagnozy przeprowadzonej przez Wnioskodawcę. Projekt powinien zakładać taką liczbę osób, żeby jego realizacja była racjonalna i efektywna.

 

Pytanie 3

Co może być udziałem własnym w projekcie ?

 

Odpowiedź 3

Wkładem własnym w projekcie mogą być środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania.

Wkład własny może być wniesiony w następujących formach:

  • wkład pieniężny – czyli wydatki, które będą finansowane przez Wnioskodawcę poprzez partycypację w każdym wydatku bądź tylko w wybranych kategoriach wydatku (np. w postaci sfinansowania części wynagrodzeń, sfinansowania turnusu rehabilitacyjnego dla aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością, sfinansowania zasiłków dla uczestników projektu).

Wkład własny może być również wnoszony w ramach kosztów pośrednich, wówczas należy go traktować jako wkład pieniężny.

  • wkład niepieniężny – polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). Wkładem niepieniężnym mogą być także dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią.

 

Więcej informacji na temat udziału własnego w projekcie można uzyskać z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.