Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk – 3.04.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dot. zgodności projektu ze „Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025”, w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Na podstawie Uchwały nr 9/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk z 24.06.2016 r. oraz pkt. 3.10 Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/18 w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Związek ZIT MOF Ełk ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze „Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk.

 

Poddziałanie RPO WiM 2014–2020: Poddziałanie 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk

Nr konkursu: RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/18

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk:

3 kwietnia –- 10 maja 2018 r.

Sposób i miejsce składania wniosków:

  1. wypełniony wniosek o wydanie rekomendacji (załącznik nr 1),
  2. oświadczenie Związku ZIT MOF Ełk (załącznik nr 2; Wnioskodawca wypełnia jedynie punkty „nazwa podmiotu oraz jego status prawny”, „tytuł projektu”, „krótki opis projektu”)

należy złożyć w formie papierowej, osobiście lub pocztą w terminie określonym w ogłoszeniu, w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4 pok. 02, 19-300 Ełk (decyduje data wpływu; wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane).

Sposób rozstrzygnięcia: wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dot. zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 nastąpi na podstawie procedury przyjętej Uchwałą nr 9/2016 Związku ZIT MOF Ełk z dnia 24.06.2016 r. (załącznik nr 3).

Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184. 87 73 26 240, e-mail: zit@um.elk.pl.

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie rekomendacji

2018-04-03

Procedura wydawania rekomendacji

2018-04-03

Oświadczenie

2018-04-03

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS