Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 9.04.2018 r.

Pytania

  1. Czy dla uczestników WTZ i ŚDS, będących uczestnikami projektu w ramach poddziałania 11.1.1 można zorganizować warsztaty, np. poligraficzne, krawieckie, komputerowe? Warsztaty odbywać się będą na terenie WTZ lub ŚDS. Czy na zorganizowanie warsztatów można zakupić sprzęt np., komputery,  maszyny do szycia i inne materiały pomocnicze? Czy warsztaty te będą wówczas instrumentem aktywizacji zawodowej? Jakie warunki trzeba spełnić aby zorganizować tego typu warsztaty w projekcie?
  2. Czy w ramach projektu muszą być realizowane kursy, szkolenia zawodowe – czy mogą być takie zajęcia, które wyposażą uczestników nie w konkretne umiejętności (zawód?), ale kompetencje zawodowe, które pozwolą im podjąć zatrudnienie?

 

 

Odpowiedź 1:

Wsparcie w ramach Poddziałania 11.1.1 skierowane jest do osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym również do uczestników WTZ lub ŚDS.  W ramach Poddziałania 11.1.1 można realizować różnego rodzaju warsztaty, w tym także poligraficzne, krawieckie lub komputerowe. Celem instrumentów o charakterze zawodowym jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje, kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy. Przypisanie warsztatów do rodzaju instrumentu wsparcia (instrumenty zawodowe lub społeczne) uzależnione jest od programu warsztatów oraz ich celu. Jeśli warsztaty poligraficzne lub krawieckie miałby na celu wyposażenie uczestników projektu w kompetencje zawodowe, mogłyby one stanowić instrumenty o charakterze zawodowym. 

Sprzęt taki jak komputery oraz maszyny do szycia będą stanowiły środki trwałe. Zakup środków trwałych o wartości niższej niż 3 500 PLN netto nie podlega limitom. Natomiast zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej lub wyższej 3 500 PLN netto podlega limitom, wówczas możliwy jest zakup środków trwałych do wartości 10% wydatków projektu. Ponadto konieczność zakupu środków trwałych w ramach projektu musi zostać szczegółowo uzasadniona w treści wniosku o dofinansowanie. Na podstawie zawartego uzasadnienia Komisja Oceny Projektów podejmie decyzję o możliwości zakupu wskazanych we wniosku środków trwałych.

 

Odpowiedź 2:

W ramach projektu nie ma obowiązku realizacji kursów i szkoleń zawodowych. Dobór odpowiedniego rodzaju wsparcia zależy od sporządzonej diagnozy, potrzeb oraz potencjału uczestnika projektu. Aktywizacja odbywa się w oparciu o indywidualną  ścieżkę.

Ponadto należy pamiętać, iż w ramach konkursu obligatoryjnie należy spełnić kryteria związane z podjęciem zatrudnienia przez uczestników projektu:

- Projekt przewiduje, że co najmniej 20% uczestników podejmie zatrudnienie;

- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi co najmniej:

•    w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%,

•    w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.