Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie i instrukcji zabezpieczania umowy – 10.04.2018 r.

10 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie zmiany załączników do Regulaminu konkursu: załącznika nr 16 do Regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu oraz załącznika nr 19 do Regulaminu konkursu – Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu.

 

  1. Zmiana „Wzoru umowy o dofinansowanie projektu” stanowiącego załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-002/17 wynika ze zmiany:
  • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 zwanej dalej ustawą wdrożeniową. Zmiany ustawy wdrożeniowej polegają m.in. na uchyleniu art. 7 dotyczącego możliwości wydawania przez Instytucje Zarządzające wytycznych dotyczących kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego zwanych „wytycznymi programowymi” zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy nowelizującej ustawę wdrożeniową Wytyczne programowe w sprawie kwalifikowalności wydatków do wszystkich działań i poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wydane przez Instytucję Zarządzającą, z dniem 2 grudnia przestają być stosowane.

W związku z powyższym, zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych ograniczeń ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych programowych do Załącznika do umowy o  dofinansowanie projektu - „Zasady kwalifikowalności w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Wskazania wymaga, iż zmiany powyższe mają wyłącznie charakter „techniczny” i nie nakładają na Wnioskodawcę dodatkowych obowiązków w związku z przygotowaniem i realizacją projektu. Zapisy zawarte w wytycznych programowych stanowiących załącznik do Regulaminu naboru były znane Wnioskodawcy już w dacie ogłoszenia naboru.

  • zasad oznaczenia projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich od 1 stycznia (akceptacja Karty wizualizacji RPO WiM 2014-2020 przez Ministerstwo Rozwoju) Powyższa zmiana skutkuje obowiązkiem stosowania nowych oznaczeń (logotypów). Do obowiązkowego zestawienia znaków dodano barwy Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku  materiałów w wersji pełnokolorowej.
  • wzoru umowy o dofinansowanie polegające na usunięciu zapisów dot. praw autorskich – zapisy nie są adekwatne do rodzaju projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne.
  • zapisów umowy w zakresie poszerzenia katalogu zmian w umowie, które nie wpływają na treść umowy o dofinansowanie i nie wymagają formy aneksu.
     

2. Zmiana „Instrukcji zabezpieczania  umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020” stanowiącej załącznik nr 19 do Regulaminu konkursu, wynika ze zmiany wzoru załącznika Instrukcja zabezpieczeń umowy o dofinansowanie projektu (w zakresie wysokości kwoty od której ustanawiane jest drugie prawne zabezpieczenie należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu – dwa zabezpieczenia spośród wskazanego katalogu, w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania przekracza 10 000 000,00 zł).

Zmiany obowiązują od 10.04.2018 r., tj. dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie

2018-04-10

Instrukcja zabezpieczeń

2018-04-10

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.