Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 18.04.2018 r.

Pytanie: Czy wynajem i adaptacja, wyposażenie (lub jedno z tych działań) lokalu od osoby fizycznej z przeznaczeniem na utworzenie „Centrum Dziecka i Rodziny” można uznać za koszt kwalifikowalny w projekcie z poddziałania 11.2.3? Jeśli tak, czy jedyną drogą jest skorzystanie z cross financingu?

 

Odpowiedź: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków) wydatki poniesione na nabycie tytułów prawnych do nieruchomości (np. najem, dzierżawa, użytkowanie) mogą być kwalifikowalne, jednakże nie mogą przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące nabywania tytułów prawnych do nieruchomości są zawarte w Sekcji 7.3.3 (Nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Pamiętać należy również, że w przypadku tworzenia nowego miejsca świadczenia usług społecznych może obowiązywać wymóg zachowania trwałości – kwestia ta będzie sprawdzana na etapie oceny merytorycznej projektu.

Wynajem lokalu nie będzie stanowił wydatków w ramach cross-financingu. Natomiast dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) będzie stanowiła już taki wydatek. Należy również podkreślić, że zakup środków trwałych (jeżeli Wnioskodawca miał to na myśli przez użycie słowa „wyposażenie”) związany z adaptacją lub dostosowaniem będzie również stanowił wydatek w ramach cross-financingu.

Dodatkowo Wnioskodawca musi pamiętać, że cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że nawet jeżeli cross-financing został dopuszczony w ramach konkursu, zasadność i potrzeba ponoszenia tego rodzaju wydatków będzie podlegała ocenie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS