bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne w Ełku, dostęp do usług społecznych ZIT Ełk 24 maja 2018 r. Spotkanie odwołane!

Informacje o spotkaniu

 Spotkanie odwołane!

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne w Ełku z Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk. Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursu nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/18, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na następujące typy projektu:

TYP 1 – Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy) wskazanych w Regulaminie konkursu.
TYP 2 – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej
z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).

TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Konkurs skierowany jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
  • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
  • jednostek zatrudnienia socjalnego realizujących zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
  • jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
  • organizacji pozarządowych działających na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz innych podmiotów prowadzących na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
  • podmiotów ekonomii społecznej.

Projekty w tym konkursie będą skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze MOF Ełku (Miasto Ełk i Gmina wiejska Ełk) z wyłączeniem osób lub rodzin z obszaru rewitalizacji wskazanego w „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023””. Szczegółowe informacje na temat grupy docelowej (potencjalnych uczestników) i miejsca realizacji projektu oraz obligatoryjnych załączników można znaleźć w Regulaminie konkursu.

Termin i miejsce spotkania

24 maja 2018 r. w godzinach 10.00-13.30,Park Naukowo-Technologiczny, ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 21 maja 2018 r. do godz. 14:00

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone
a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Koordynacji Promocji, tel. (89) 512 51 84

Pliki do pobrania

agenda spotkania

2018-05-14

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS