Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 21.05.2018 r.

Pytanie:
W ramach projektu chcielibyśmy utworzyć klub dziecięcy, tak, by rodzice, zwłaszcza matki, małych dzieci mogły wziąć udział w warsztatach, konsultacjach, szkoleniach, jakie są planowane w projekcie, a także móc wyjść i „załatwić” ważne dla siebie sprawy (na terenie gminy wiejskiej wiąże się to często z dłuższą podróżą do np. miasta powiatowego).

Czy utworzenie takiego klubu dziecięcego wpisuje się w „Typ 1 punktu” SZOOP? Czy jest to wydatek kwalifikowalny?

Odpowiedź:

Poddziałanie 11.2.3 jest skierowane na realizację usług społecznych. Dlatego też wszystkie formy wsparcia, które zaplanują Państwo w swoim projekcie, muszą wpisywać się w zakres usług społecznych. Kwestię tę regulują „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020”.

Wskazane powyżej Wytyczne precyzują, co jest usługą społeczną, są to m.in.:

- usługi wspierania rodziny zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w tym np.: pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej.

Na podstawie informacji przedstawionych przez Państwa w zapytaniu nie można jednakże jednoznacznie stwierdzić, czy „klub dziecięcy” będzie formą usługi społecznej. Należy zwrócić uwagę, że „klub dziecięcy”, sposób jego organizacji i utworzenia, został określony w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, i jako taki, nie wpisuje się w usługi społeczne.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS