Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 24.05.2018 r.

Pytanie

Pytanie dotyczące wypełnienia pkt 6.1.6 podpunkt 3 we wniosku o dofinansowanie.
Czy jeśli projekt zawiera kwoty ryczałtowe i wkład własny na poziomie 7,43% uzupełnianie tego podpunktu jest konieczne?


Odpowiedź

Wypełnienie części wniosku 6.1.6 Uzasadnienie kosztów, punkt 3 Uzasadnienie do przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie niepieniężnym oraz dodatkach lub wynagrodzeniach wypłacanych przez stronę trzecią i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników jest konieczne. W tej części wniosku należy uzasadnić jaki wkład własny (w tym wkład niepieniężny) będzie wnoszony do projektu. Rodzaje wkładu własnego oraz zasady jego wnoszenia do projektu określają szczegółowo „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”. Ponadto w tej części wniosku należy zawrzeć informację o dodatkach lub wynagrodzeniach wypłacanych przez stronę trzecią i opłatach pobieranych od uczestników projektu. Opis w tym punkcie wniosku powinien być ściśle powiązany z opisem w punkcie 4.5 Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów oraz szczegółowym budżetem projektu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS