Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.3

Podziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie - tryb pozakonkursowy

zakończony     od: 2016-02-24 do: 2016-03-11
Wyniki naboru

Informujemy o ogłoszeniu ostatecznej listy umów o dofinansowanie projektów.

Komunikaty

W regulaminie, na str. 10 w podrozdziale "Dokumenty prawne", w zapisie dotyczącym szczegółowego opisu osi priorytetowej, wystąpiła pomyłka dotycząca aktualnej daty wersji dokumenty.

Jest:

"Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej 11 - Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Zarządu Wojwództwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 29 września 2015 roku".

Powinno być:

"Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej 11 - Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Zarządu Wojwództwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 16 lutego 2016 roku".

 

Zmiana regulaminu nie skutkuje nirównym traktowaniem wnioskodawców.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie.

Termin, od którego można składać wnioski

24 lutego 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

11 marca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

-

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17,
10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Sposób składania wniosku

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 2 do regulamin naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadaniem projektu jest realizacja działań mających na celu koordynację rozwoju ekonomii społecznej w regionie, obejmujących:

Koordynację ekonomii społecznej w regionie:

 • tworzenie regionalnych sieci współpracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) działających w regionie, w tym w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami nt. podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie informacji nt. działalności OWES i wynikach ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie. Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego;
   
 • tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);
   
 • tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług;
   
 • inicjowanie współpracy jednostek samorządu terytorialnego, jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, jak również w celu realizacji uzgodnionych przedsięwzięć, zawartych w programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa, klastry przedsiębiorstw m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach;
   
 • budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy;
   
 • organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu);
   
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej;
   
 • wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie;
   
 • zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu ds. ekonomii społecznej i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie;
   
 • wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja wieloletniego Wojewódzkiego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz analiza i koordynacja jego wdrażania;
   
 • rzecznictwo sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województw w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których możliwy jest regionalny rozwój ekonomii społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 440 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WiM 2014-2020.

Wzór umowy o dofinansowanie

-

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla naboru projektów w trybie pozakonkursowym nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:
m.ajewska@umwwm.pl

tel. 89 521 95 49

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-05-11

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-02-24

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowaniu

2016-02-24

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-02-24

Załącznik nr 3 Katalog cen rynkowych cz.1

2016-02-24

Załącznik nr 3 Katalog cen rynkowych cz.2

2016-02-24

Załącznik nr 3 Katalog cen rynkowych cz.3

2016-02-24

Załącznik nr 3 Katalog cen rynkowych cz.4

2016-02-24

Załącznik nr 3 Katalog cen rynkowych cz.5

2016-02-24

Załącznik nr 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-03-01

Załącznik nr 5 Karta oceny kryteriów formalnych

2016-03-01

Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej

2016-03-01

Załącznik nr 7 Wymogi formalne

2016-02-24

Załącznik nr 8 Kryteria formalne

2016-03-01

Załącznik nr 9 Kryteria merytoryczne wybory projektów

2016-02-24

Załącznik nr 10 do regulaminu konkursu

2016-05-11

Załączniki do załącznika nr 10 wzoru uchwały

2016-05-11

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.