Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.4.2

Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg

zakończony     od: 2016-03-31 do: 2016-05-31
Informacje

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą z 27 czerwca 2016 r. anulował konkurs nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/16.

Przyczyną anulowania konkursu jest konieczność zapewnienia Wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów.

 

 

Komunikaty

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju, która wpłynęła do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 2 marca br. (syg.DZF.IV.8620.18.2016.DS.2) dotycząca zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w kontekście realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wskazuje, iż w projektach EFS możliwe jest stosowanie następujących uproszczonych metod rozliczania wydatków:

a) stawki, jednostkowe,

b) kwoty ryczałtowe,

z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne w stosunku do wszystkich zadań w tym projekcie, z zastrzeżeniem pkt 3 podrozdziału 6.6. Zgodnie z pkt. 3 podrozdziału 6.6 Wytycznych, w przypadku gdy wszystkie działania/zadania projektu będą realizowane z zastosowaniem trybu, o którym mowa w rozdziale 6.5 Wytycznych (tj. Pzp albo zasada konkurencyjności), działania/zadania te rozliczać można wyłącznie na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. W praktyce oznacza to brak możliwości otrzymania dofinansowania na realizację takiego projektu. Z kolei zapisy Regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/16 zostały sformułowane na podstawie ww. Wytycznych, z których wprost nie wynikał obowiązek stosowania uproszczonych metod w projektach o wartości poniżej 100 000 EUR wkładu publicznego, co skutkowało błędną interpretacją przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM (IZ RPO WiM), iż Wnioskodawca w tego typu projektach ma możliwość wyboru sposobu rozliczania wydatków.

 

Ponadto, w trakcie prac Komisji Oceny Projekty (KOP), w ramach których przeprowadzono wstępną weryfikację wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie szacowania stawek jednostkowych stwierdzono, iż proponowane przez Wnioskodawców uzasadnienia przyjętych stawek uniemożliwi zagwarantowanie ich rynkowości, co może spowodować zarzut ze strony Komisji Europejskiej. W tej sytuacji rynkowość stawek mogłaby zagwarantować jedynie IZ RPO WiM przeprowadzając szerokie badanie rynku pod względem ujednolicenia kryteriów wymaganych przy poszczególnych wydatkach. Ponieważ specyfika projektów w Osi 2 dopuszcza różnorodne wydatki, Instytucja Ogłaszająca Konkurs może dokonać określenia kryteriów do stworzenia stawek jednostkowych zbierając doświadczenia po 2-3 latach wdrażania Programu.

 

W trakcie prac KOP zaistniała również konieczność doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w kwestii sposobu wykazywania zakupu środków trwałych we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS. Zgodnie z ww. Wytycznymi w ramach projektów współfinansowanych z EFS ograniczone limitem procentowym w projekcie są zakupy środków trwałych o wartości równej i wyższej niż 350 zł netto. Natomiast, wniosek o dofinansowanie projektu wypełniany za pośrednictwem systemu LSI MAKS 2 dopuszcza jedynie możliwość wykazywania wydatków w kwotach brutto. Mając na uwadze powyższe, w Regulaminie konkursu należy doprecyzować opis zakupu środków trwałych poprzez uzupełnienie kategorii wydatku o „%” stawki VAT.

 

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

IZ RPO WiM informuje, iż zmiany w powyższym zakresie obowiązują z dniem rozpoczęcia naboru wniosków, tj. od 31 marca 2016 r.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do regulaminu konkursu wraz z podaniem terminu, od którego zmiany te obowiązują.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 6 do regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 jest wynikiem zakończenia prac nad ostatecznym kształtem ww. wzoru. Dotychczasowy wzór umowy nie był dostosowany w szczególności do wymogów systemu informatycznego SL2014, za pomocą którego Beneficjenci rozliczają projekt i komunikują się z Instytucją Zarządzającą. Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika, podjęto decyzję o jego aktualizacji i zmieszczeniu zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, że zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 13.06.2016 r.

Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) bis Elbląg. 

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 maja 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2  funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które realizują projekt na obszarze gmin:

  • Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary),
  • z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez m.in.:

  • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
  • tworzenie klas patronackich w szkołach,
  • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
  • modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,
  • tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),
  • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
  • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Wyżej wymienione formy wsparcia realizowane będą w ramach trzech modeli projektów, których szczegółowy opis znajduje się w regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 783 433,97 złote

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu
 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:
lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony:

55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:
lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony:

87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

Związek ZIT/Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Urząd Miejski w Elblągu:
zit.elblag@umelblag.pl

tel. 55 239 33 26

fax. 55 239 32 74

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-03-30

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

2016-02-28

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-02-28

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-02-28

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku

2016-02-28

Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

2016-02-28

Załącznik nr 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie

2016-02-28

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-06-13

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

2016-02-29

Załącznik nr 7 Zestawienie standardu i cen rynkowych

2016-02-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.