Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu konkursu – 25.06.2018 r.

28 maja 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Regulamin konkursu dla Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn (typ projektu: Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnienia interwencji krajowej).

We wniosku o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca ma możliwość samodzielnego określenia wskaźników specyficznych dla projektów uwzględniających specyfikę danego projektu oraz charakter wsparcia, o ile wynikają z zaplanowanych działań. Wskaźniki te mają charakter monitoringowo-rozliczeniowy jedynie na poziomie projektu. W ramach przedmiotowego konkursu Wnioskodawca zobligowany jest do określenia wskaźnika specyficznego „Liczba wykonanych badań w projekcie”.

W związku z uwagami, które trafiły do Instytucji Zarządzającej, dotyczącymi dokonania analizy spełnienia wartości minimalnej wskaźnika specyficznego „Liczba wykonanych badań w projekcie” na obszarze realizacji projektu, oraz ze względu na charakter przedmiotowego wskaźnika specyficznego, zasadnym staje się usunięcie wartości minimalnej przedmiotowego wskaźnika dla obszaru MOF Olsztyn.

Zmiany do Regulaminu konkursu, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców i obowiązują od 28 czerwca 2018 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 25.06.2018 r.

2018-06-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.