Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

7.1

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym – projekt pozakonkursowy województwa warmińsko-mazurskiego

zakończony     od: 2018-06-25 do: 2018-09-28
Wyniki naboru
Komunikaty

10 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonał zmiany Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym odnośnie projektu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM  w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa dotyczy aktualizacji kwoty dofinansowania projektu.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania do realizacji projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce” zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym wprowadzającą aktualizację kwoty dofinansowania projektu oraz zmianę zakładanej długości przebudowy drogi wojewódzkiej nr 512 z 49,583 km na 47,941 km (redukcja o 1,642 km).

W konsekwencji ww. Uchwałą Zarządu zmieniono wartość dofinansowania projektu z 26 018 742,22 EUR (112 231 844,57 PLN) na 55 645 871,05 EUR (242 788 500,00 PLN).

Zmiana obowiązuje od 10.07.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym – projekt pozakonkursowy województwa warmińsko-mazurskiego

Nabór nr RPWM.07.01.00-IZ.00-28-003/18

Termin, od którego można składać wnioski

25 czerwca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 września 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosku

 1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380 w poniedziałki w godzinach 8:00 16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
 2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektu określonym w wezwaniu – decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 za pomocą funkcji „wyślij wniosek”, a następnie złożenie wydrukowanego z systemu LSI MAKS2 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Wniosek o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 należy wysłać najpóźniej w terminie określonym w wezwaniu Instytucji Organizującej Nabór, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana w poniedziałki w godzinach 8:00-16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przebudowa ważnych dla województwa połączeń drogowych (drogi wojewódzkie) obejmująca m. in.:

 • wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 100 do 115 kN/oś w przypadku dróg wojewódzkich;
 • budowę/przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich - wyłącznie jako element projektu;
 • budowę/przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, osłon przeciwolśnieniowych, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych;
 • korektę łuków poziomych i pionowych;
 • poprawę oznakowania poziomego i pionowego;
 • wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających;
 • budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej;
 • przebudowę infrastruktury kolidującej;
 • wycinkę kolidujących drzew.

 

Na drogach wojewódzkich preferencje otrzymają projekty spełniające kryterium kontynuacji ciągu i gotowości do realizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru i oceny.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (85% środki EFRR + 5% środki budżetu państwa)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

112 231 844,57 złotych; od 10.07.2018 r. – 242 788 500,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 10.07.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie:

Załącznik nr 13

Zasady realizacji projektów

Zasady kwalifikowalnosci wydatków

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu naboru i oceny

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

 

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 96 30, 89 521 96 42, 89 521 96 37, 89 521 96 49, 89 521 96 15 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabory.transport@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 10.07.2018 r.

2018-07-10

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-06-25

Wytyczne ministerialne

2018-06-26

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym – projekt pozakonkursowy województwa warmińsko-mazurskiego , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS