Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 3.07.2018 r.

Pytanie

W związku z tym, że grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w konkursie stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (…) do uczestników projektu możemy zaliczyć całe rodziny, tj. dorosłych wraz ze wszystkimi dziećmi, bez względu na ich wiek?

Czy uczestnikiem projektu będzie zatem dziecko, które ma np. 2 lata i jedyny jego związek z projektem to zapewnienie nad nim opieki przez opiekunki w czasie, gdy rodzice mają zajęcia?


Odpowiedź

Uczestnikami projektu będą rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dodatkowo w przypadku Poddziałania 11.2.3 nie ma ograniczenia wiekowego dla uczestników projektu. Tak, takie dziecko będzie uczestnikiem projektu jako członek rodziny. Przy czym należy zwrócić uwagę, że Regulamin konkursu zobowiązuje Projektodawcę do skierowania do każdej rodziny w projekcie przynajmniej trzech różnych form wsparcia (będących usługami społecznymi).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS