Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 4.06.2018 r.

Pytanie 1:

Czy  w szczegółowym budżecie w kolumnie „personel projektu” należy zaznaczać tak w przypadku specjalistów (psycholog, animator, doradca zawodowy, itp.) i osób wykazywanych jako zatrudnianych na umowę cywilnoprawną (np. umowy zlecenie), czy jedynie osoby zatrudniane na etat? 

Odpowiedź 1:

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków”... personel projektu są to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie:

  • stosunku pracy,
  • osoby samozatrudnione (tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która jest beneficjentem projektu i jednocześnie stanowi personel tego projektu),
  • osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  • wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

A zatem w budżecie należy zaznaczyć TAK przy osobach zatrudnionych na umowę o pracę.

 

Pytanie 2:

Czy można w kategorii wydatku w szczegółowym budżecie projektu w jednej pozycji budżetowej wskazywać w jednej pozycji np. zakup mebli czy drobnego sprzętu AGD, a specyfikację ująć w uzasadnieniu kosztów (wyszczególnione mebel i sprzęty wraz z planowanymi kosztami, czy należy każdy sprzęt wykazywać w oddzielnych pozycjach budżetowych?

Odpowiedź 2:

Instrukcja wypełniania wniosku nie nakłada na Wnioskodawcę jednego, konkretnego sposobu przedstawienia wydatków w budżecie. Można to zrobić w dowolny sposób  (opisany w pytaniu), należy jednak pamiętać o tym, aby umożliwić oceniającemu zweryfikowanie zasadności i racjonalności wykazanych wydatków w budżecie szczegółowym. W przypadku zakupów (np.: sprzętu AGD/RTV, narzędzi) należy w uzasadnieniu kosztów wskazać uzasadnienie potrzeby zakupu danego sprzętu oraz parametry techniczne danego towaru. Należy również uzasadnić rynkowość kosztów, w sytuacji gdy koszty przewyższają ceny wskazane w „Zestawieniu standardu i cen rynkowych” (załącznik do Regulaminu konkursu).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.