Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 9.07.2018 r.

Pytanie 1: Beneficjent realizuje projekt w ramach 11.2.3 RPO w partnerstwie z Gminą X, w imieniu której działa ośrodek pomocy społecznej. Beneficjent-lider chciałby zatrudnić w projekcie osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w szkole podstawowej, której organem prowadzącym jest właśnie Gmina X. Obowiązki projektowe będą zupełnie odmienne od tych, które ta osoba wykonuje na co dzień w szkole. Czy jest to możliwe i kwalifikowalne?

Odpowiedź 1: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (Podrozdział 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu, pkt 12) w przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne angażowanie jako personelu projektu pracowników partnerów przez beneficjenta i odwrotnie. Przy czym nie ma znaczenia czy obowiązki takiego pracownika będą w ramach projektu odmienne od tych, które ta osoba wykonuje na co dzień w szkole. Nie zmienia również tego fakt, że to nie gmina, która pełni rolę partnera, tylko szkoła jest pracodawcą nauczyciela. Na gruncie ww. Wytycznych samorządowa jednostkowa budżetowa (szkoła) będzie traktowana jako ten sam podmiot co gmina, ponieważ jest jej jednostką organizacyjną.

Inaczej jest przy projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi, ponieważ w tym przypadku, zgodnie z ww. Wytycznymi (Podrozdział 8.5 Pozostałe uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFS, pkt 2) do personelu projektu zaangażowanego w ramach działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod (kwoty ryczałtowe) nie ma zastosowania podrozdział 6.15, za wyjątkiem pkt 7 podrozdziału 6.15. W związku z tym, w projekcie rozliczanym kwotami ryczałtowymi nie będzie obowiązywała m.in. zasada opisana w pierwszym akapicie.

 

Pytanie 2: Przygotowujemy projekt w ramach 11.2.3 RPO w partnerstwie z Gminą Y, w imieniu której nie działa tylko jedna konkretna gminna jednostka. Partnerskie wsparcie Gminy jest bowiem realizowane częściowo przez ośrodek pomocy społecznej (pomoc w rekrutacji uczestników projektu), częściowo przez szkołę (organizacja 1 spotkania z rodzicami w trakcie naboru uczestników projektu), zaś największy udział ma ośrodek kultury, który udostępni sale na zajęcia projektowe przez cały okres trwania projektu.

Beneficjent-lider chciałby zatrudnić na umowę zlecenie w tym projekcie osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w szkole podstawowej, której organem prowadzącym jest właśnie Gmina Y. Obowiązki projektowe będą zupełnie odmienne od tych, które ta osoba wykonuje na co dzień
w szkole. Czy jest to możliwe i kwalifikowalne?

Odpowiedź 2: Analogicznie, jak w przypadku odpowiedzi na pytanie 1.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS