Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu konkursu i wzoru umowy – 24.07.2018 r.

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE koniecznym stało się dostosowanie dokumentacji konkursowej do nowo obowiązujących przepisów. W związku z powyższym zaktualizowano zapisy Załącznika nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy.

Dodatkowo w załączniku nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w części VII wniosku pn. Oświadczenie dodano oświadczenie o świadomości skutków niezachowania wskazanych w Regulaminie konkursu form i sposobów komunikacji między Wnioskodawcą a Instytucją Organizującą Konkurs. Dotychczas oświadczenie to było składane przez Wnioskodawców w formie papierowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie, a wzór przedmiotowego oświadczenia stanowił załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu. W związku z tym, iż w chwili obecnej oświadczenie to stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie nie ma konieczności dostarczania przedmiotowego oświadczenia dodatkowo w wersji papierowej. W związku z powyższym uchyla się załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu Wzór Oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji.

Dodatkowo ROPS wnosi o dodanie nowego Załącznika nr 12 pn. „Wykaz gmin wchodzących w skład Obszaru Strategicznej interwencji (OSI)” do Regulaminu konkursu. Powyższe wynika z zapisów definicji kryterium fakultatywnego nr 6 „Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych, zgodnie z następującymi Obszarami Strategicznej Interwencji:

  • Obszary o słabym dostępie do usług publicznych i/lub
  • Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej”.

Zgodnie z definicją przedmiotowego kryterium wykaz gmin należących do poszczególnych OSI stanowił będzie załącznik do Regulaminu konkursu. W związku z tym zasadne jest dodanie załącznika do Regulaminu konkursu, który będzie zawierał wykaz gmin należących do poszczególnych OSI.

Ponadto w ocenie IZ zasadnym jest zrezygnowanie z określenia minimalnej  wartości wskaźnika specyficznego „Liczba wykonanych badań w projekcie” wskazanej w Regulaminie konkursu. Zobowiązanie Wnioskodawców do osiągnięcia określonej minimalnej wartości ww. wskaźnika może okazać się niemożliwe do zrealizowania. Niemożliwość spełnienia powyższego wskaźnika wynika z charakteru wskaźnika specyficznego, tj. ze względu na ilość czynników niezależnych od Wnioskodawcy wpływających na liczbę dziewcząt, które ostatecznie mogą wziąć udział w projekcie. Ostateczna liczba dziewcząt kwalifikujących się do wykonania szczepienia będzie znana po uzyskaniu zgody ich opiekunów oraz weryfikacji pod kątem zdrowotnym. Czynniki te mogą znacznie wpłynąć na zmniejszenie liczby uczestników mogących wziąć udział w projekcie.

W związku z powyższym stosownym staje się wydłużenie naboru konkursu do dnia 3 sierpnia 2018 r.

Zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców i obowiązują od 24 lipca 2018 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 24.07.2018 r.

2018-07-20

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 24.07.2018 r.

2018-07-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS